Zameldowanie na pobyt stały albo czasowy w drodze postępowania administracyjnego (decyzją administracyjną)

Osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu w którym mieszka, chcąca się zameldować na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące musi uzyskać decyzję administracyjną. Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, ustaleniach organów Policji, wizji lokalnych, itp. Po zakończeniu postępowania zostanie wydana stosowna decyzja.

Kogo dotyczy
Osoby fizycznej

Czas realizacji
Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Wymagane dokumenty

• Podanie o zameldowanie oraz wyjaśnieniem dlaczego właściciel nie dokonał potwierdzenia pobytu.
• Wypełniony druk zameldowania (niżej załączniki).
• Dowód osobisty lub paszport.


Opłaty
Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 )
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2411 )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Spraw Obywateskich
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5663843, 87 5628019
Fax: 87 5628098

Miejsce przyjmowania dokumentów:
Parter, pokój nr 18

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

 

Klauzula informacyjna w sprawach dot. ewidencji ludności

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-10-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13