Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego

Wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania w drodze postępowania administracyjnego

Kogo dotyczy
Wnioskodawcy ubiegającego się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania lub ubiegający się o uchylenie czynności materialno-technicznej

Czas realizacji
Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Wymagane dokumenty
 • Wymagane dokumenty
  1. Podanie z wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub z żądaniem anulowania zameldowania jeżeli zameldowanie nastąpiło, a osoba zameldowana w lokalu nie zamieszkała.
  2. Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.
  3. Oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.
 • UWAGI:
  1. Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem lub uchyleniem czynności materialno-technicznej zameldowania albo osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
  2. W trakcie postępowania o wymeldowanie badana jest przesłanka dobrowolnego i trwałego opuszczenia lokalu.
  3. W przypadku gdy czynność zameldowania została dokonana bez spełnienia przesłanki zamieszkiwania w lokalu organ wszczyna postępowanie o uchylenie tej czynności i bada czy zamieszkanie nastąpiło czy też nie.
  4. W wyniku przeprowadzonego postępowania, po jego zakończeniu zostanie wydana stosowna decyzja

Opłaty
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej należy dokonać przed wydaniem decyzji – 10 zł.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

Numer konta
22124052111111000049219744
Tytuł płatności
opłata skarbowa

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2411 )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Spraw Obywateskich
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628019

Miejsce przyjmowania dokumentów:
Parter, pokój nr 18

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

 

Klauzula informacyjna w sprawach dot. ewidencji ludności

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-10-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13