Wpis do Centralnego Rejestru Wyborców. Udostępnianie rejestru wyborców.

Podstawą do utworzenia Centralnego Rejestru Wyborców jest nowelizacja Kodeksu wyborczego.


Dzięki Centralnego Rejestru Wyborców organizacja wyborów ma być łatwiejsza, a ich przeprowadzenie bezpieczniejsze. To m.in.:

jednolite rozwiązanie informatyczne dla wszystkich gmin przy organizacji wyborów

- centralnie zebrane dane o wyborcach, w tym obecnie dopisanych do gminnych rejestrów wyborców;
- każdy wyborca w jednym rejestrze wpisany do konkretnego obwodu i okręgu;
- dostęp i obsługa centralnego rejestru przez gminy oraz organów wyborczych w czasie rzeczywistym;
- integracja z rejestrem PESEL jako rejestrem referencyjnym – automatyczne dopisanie wyborcy do obwodu głosowania na podstawie adresu zameldowania;
- brak konieczności wzajemnego zawiadamiania się gmin o dopisaniu wyborcy do obwodu według miejsca zamieszkania, co eliminuje ryzyko podwójnego figurowania wyborcy w dwóch miejscach i obniża koszty obsługi wyborów;
- odmiejscowienie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania;

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do centralnego rejestru wyborców wydaje się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Jeśli chcesz sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym informację o tym gdzie głosujesz (w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum) - złóż wniosek o wgląd do rejestru ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI ELEKTRONICZNEJ.

W tym celu skorzystaj z usługi dostępnej  w serwisie obywatel.gov.pl

Skorzystanie z elektronicznej usługi skutkuje natychmiastowym udostępnieniem informacji o danych oraz o miejscu głosowania (komisji).  Aby uzyskać dostęp do swoich danych wymagane jest: zalogowanie się do usługi, a następnie przejście do sekcji "Twoje dane", oraz do zakładki: "Centralny Rejestr Wyborców"

Pobrane zaświadczenie z Centralnego Rejestru Wyborców nie uprawnia do zagłosowania na jego podstawie w dniu wyborów. 

Wniosek należy złożyć najpóźniej 10 października 2023 r.

Wniosek o dane z Centralnego Rejestru Wyborców  możesz wnieść także na piśmie - wniosek musi zostać doręczony do Urzędu najpóźniej 10 października 2023 r.

Możesz także złożyć wniosek o sprawdzenie, czy jesteś ujęty w spisie wyborców w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Wniosek należy złożyć wyłącznie na piśmie.


Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wpisanie do Centralnego Rejestru Wyborców

Opłaty
Czynność nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy
Na decyzję o odmowie wpisania do centralnego rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę do Sądu Rejonowego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść skargę do Sądu Rejonowego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5663843, 87 5628019

Miejsce przyjmowania dokumentów:
Parter, pokój nr 18

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00  -  16:00
Wtorek 07:30  -  15:30
Środa 07:30  -  15:30
Czwartek 07:30  -  15:30
Piątek 07:30  -  15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

lub

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców na platformie gov.pl

 

Klauzula informacyjna w sprawach dot. ewidencji ludności

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Robert Januć

Data modyfikacji: 2023-09-11

Opublikował: Robert Januć

Data publikacji: 2021-05-13