Uchwała nr 9/ 2010 r .MKW w Suwałkach z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian oraz sprostowania błędów w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 9/2010

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Suwałkach

z dnia 16 listopada 2010 r.

w sprawie zmian oraz sprostowania błędów w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 6 i 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz § 12 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641) Miejska Komisja Wyborcza w Suwałkach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Odwołuje się ze składu obwodowych komisji wyborczych, powołanych uchwałą nr 7/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., następujące osoby:

1/      panią Marzennę Jarka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 z siedzibą w Przedszkolu nr 1 przy ul. Buczka 41 w Suwałkach, z powodu zrzeczenia się członkostwa w komisji;

2/      pana Marka Hołub ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 z siedzibą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Nowomiejskiej 10 w Suwałkach, z powodu stwierdzenia pokrewieństwa z osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie na radnego do Rady Miejskiej w Suwałkach;

3/      panią Danutę Płaskowicką ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 z siedzibą w Gimnazjum nr 4 przy ul. Klonowej 51 w Suwałkach, z powodu stwierdzenia pokrewieństwa z osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie na radnego do Rady Miejskiej w Suwałkach;

4/      panią Honoratę Kapustę ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 z siedzibą w Przedszkolu nr 7 przy ul. Andersa 10 w Suwałkach, z powodu stwierdzenia pokrewieństwa z osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie na radnego do Rady Miejskiej w Suwałkach;

5/      panią Katarzynę Uścio ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 26 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Minkiewicza 50 w Suwałkach, z powodu stwierdzenia pokrewieństwa z osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie na radnego do Rady Miejskiej w Suwałkach;

6/      pana Patryka Kamila Kondrackiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 27 z siedzibą w Oddziale Terenowego Stowarzyszenia OHP przy ul. Paca 4 w Suwałkach, z powodu stwierdzenia pokrewieństwa z osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie na radnego do Rady Miejskiej w Suwałkach;

7/      pana Janusza Taraszkiewicza ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 28 z siedzibą w Przedszkolu nr 6 przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach, z powodu zrzeczenia się członkostwa w komisji;

8/      panią Bożennę Uścio ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 28 z siedzibą w Przedszkolu nr 6 przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach, z powodu stwierdzenia pokrewieństwa z osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie na radnego do Rady Miejskiej w Suwałkach;

9/      panią Emilię Kondracką ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 32 z siedzibą w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 25A w Suwałkach, z powodu stwierdzenia pokrewieństwa z osobą, która wyraziła zgodę na kandydowanie na radnego do Rady Miejskiej w Suwałkach.

 

§ 2. W załączniku do uchwały nr 7/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., wprowadza się zmiany  i dokonuje sprostowania błędów:

1/      w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Waszkiewicz Bogusława”;

2/      w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Bagan Anna”;

3/      w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 punkt 9 otrzymuje brzmienie: „9. Kalinowska Grażyna Teresa”;

4/      w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 punkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Krzywicki Jerzy”;

5/      w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 punkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Koniecko Barbara”;

6/      w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 skreśla się wyrazy: „Hołub Marek”;

7/      w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 skreśla się wyrazy: „Płaskowicka Danuta”;

8/      w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 skreśla się wyrazy: „Kapusta Honorata”;

9/      w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 26 skreśla się wyrazy: „Uścio Katarzyna”;

10/  w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 27 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Czokajło Anna”;

11/  w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 27 skreśla się wyrazy: „Kondracki Patryk Kamil”;

12/  w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 28 skreśla się wyrazy: „Taraszkiewicz Janusz ”, „Uścio Bożenna”;

13/  w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 32 skreśla się wyrazy: „Kondracka Emilia”;

14/  w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 33 punkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Tkaczyk Wojciech Józef” i punkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Żdanuk Paweł”.

 

§ 3. Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              

Przewodniczący Komisji: Maciej H. Romotowski……………….………….

Z-ca przewodniczącego: Leszek Żukowski    ………………………..…………

Członkowie Komisji: Barbara Burba   ………………………….……….…...……  

         Wanda Olszewska  ……………………………….….……  

         Barbara Racka      …….………………...…………….……  

         Józef Smarżewski   …………………………….…………  

         Agnieszka A. Stefanowicz……………..……..….……  

         Hanna Szczecina-Gniedziejko…..………….…………  

                                                                               Teresa Szypulska      ………………………….…….……

 

Udostępniający: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-11-19

Data modyfikacji: 2010-11-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-11-19