Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach z dnia 2 listopada 2010 r. o miejscu, dacie i godz. publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Suwałk w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r

I N F O R M A C J A

Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach

z dnia 2 listopada 2010 r.

 

o miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Suwałk w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

 

W związku z zarządzonymi – rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 17 września 2010 r.
– wyborami  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,  informuje się, iż zgodnie  z przepisem § 18 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm) Miejska Komisja w Suwałkach powołuje obwodowe komisje wyborcze w składzie od 7 do 9 osób (w obwodach odrębnych od 5 do 7 osób) spośród kandydatów prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

W ustawowym terminie upoważnione osoby zgłosiły Prezydentowi Miasta Suwałk więcej kandydatów niż wynoszą ustawowe składy poszczególnych komisji. Zgodnie więc z przepisem art. 19 ust. 3 wymienionej ustawy o składzie komisji decyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez organ właściwy do jej powołania.

Stosownie do przepisu § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641)
informuje się, iż publicznego losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza w Suwałkach dokona w dniu
4 listopada 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie Komisji – sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Mickiewicza 1 (I piętro).

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach

 

Maciej Henryk Romotowski

 

Udostępniający: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach Maciej Henryk Romotowski

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-11-03

Data modyfikacji: 2010-11-03

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-11-03