Uchwała nr 2 2010 r. z dnia 11 października 2010 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład Komisji.

UCHWAŁA NR 2/2010
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W SUWAŁKACH
z dnia 11 października 2010 r.
 

w sprawie podziału czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład Komisji.

 
 

Na podstawie § 3 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (M. P. Nr 61, poz. 642) powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się podział czynności pomiędzy osoby wchodzące w skład Komisji, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Suwałkach

 

Maciej Henryk Romotowski

 

Udostępniający: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach Maciej Henryk Romotowski

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-10-14

Data modyfikacji: 2010-10-14

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-10-14