Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski na podstawie art. 253 KPA

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski na podstawie art. 253 KPA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 562 80 00, e-mail: org@um.suwalki.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.
 2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez: pocztę tradycyjną; adres: IOD Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pocztę elektroniczną; adres e-mail: iod@um.suwalki.pl, telefonicznie 87 562 82 08.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia skargi bądź wniosku. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz innym organom właściwym do realizacji sprawy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia sprawy, a następnie przez okresy wynikające z przepisów kancelaryjno-archiwalnych i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  - dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  - żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO);
  - żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art.17 RODO;
  - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 7. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z powyższym jesteście Państwo zobowiązani do podania danych osobowych a konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie podania bez rozpoznania.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Luto - Inspektor Ochrony Danych

Data wytworzenia: 2022-10-21

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2022-10-21

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2022-10-21