Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 735 ze zm.) – dalej jako k.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) – dalej też jako ustawa - informuje, iż sprawa wszczęta odwołaniem Towarzystwa na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu od decyzji Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 31 marca 2022 r. znak OSGK.6220.99.2021.DK ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Wstępnie Przetworzonych Odpadów Komunalnych w Suwałkach nie może być załatwiona w ustawowym terminie ze względu szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność ustalenia stanu faktycznego sprawy.
Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do 6 lipca 2022 r., pouczając jednocześnie o prawie do złożenia ponaglenia do tut. Kolegium.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Grażyna Anna Milewska - wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach

Data wytworzenia: 2022-06-06

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2022-06-13

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2022-06-13