Oferta pracy na stanowisku kierownika Działu Bieżącego Utrzymania w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach z dnia 2012-04-26

Data 2012-04-26
Stanowisko kierownika Działu Bieżącego Utrzymania w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,


2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


4) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku, tj:


a) wykształcenie wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o kierunku budownictwo w zakresie budownictwo komunikacyjne lub inżynierii dróg,

b) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

c) co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,


6) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:


1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowy dróg i typowych przepustów, lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,

2) znajomość pracy z pakietem Microsoft Office, programem kosztorysowym, programem budowlanym AutoCad,

3) umiejętność czytania projektów technicznych,

4) znajomość i praktyczne stosowanie przepisów ruchu drogowego, Prawa budowlanego, Ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

5) prawo jazdy kat. B,

6) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność myślenia strategicznego, kreatywność, kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, odporność na stres,


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1. Należyta organizacja pracy Działu Bieżącego Utrzymania i sprawne zarządzanie
  wykonywaniem zadań przez podległych pracowników.

1. Wnioskowanie w sprawach dotyczących zatrudnienia, awansowania, karania, premiowania i zwalniania pracowników zarządzającego Zespołu.

2. Zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę Działu oraz motywowanie pracowników Działu do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy.

3. Samodzielne wyszukiwanie i zdobywanie informacji, formułowanie wniosków i proponowanie rozwiązań w celu należytego wykonania zadań na zajmowanym stanowisku.

4. Odpowiedzialność za merytoryczną i formalną stronę prowadzonych spraw oraz formę opracowań i dokumentów przekładanych do podpisu.

5. Prawidłowa i rzetelna realizacja rocznego planu zadań rzeczowych i budżetu.

6. Dbanie o wydatkowanie środków będących w dyspozycji w sposób legalny, celowy i efektywny.

7. Opracowywanie materiałów do sprawozdawczości bieżącej, analiz i informacji.

8. Kompletowanie dokumentacji do faktur, umożliwiającej ich rozliczenie oraz współpraca z Głównym Księgowym i Działem Finansowo-Księgowym w tym zakresie.

9. Sporządzanie zestawień z poniesionych nakładów z uwzględnieniem przyznanych limitów.

10. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przetargów.

11. Uzgadnianie dokumentacji technicznej oraz projektów organizacji ruchu drogowego.

12. Udział w komisyjnych rozstrzygnięciach spraw i w radach technicznych.

13. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami objętymi zakresem działania Działu Bieżącego Utrzymania.  

14. Wydawanie dyspozycji i wytycznych pracownikom w celu uzyskania niezbędnych danych i dokumentów będących podstawą do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku.

15. Dbanie o właściwą eksploatację mienia powierzonego do użytkowania.

IV. Warunki pracy na stanowisku Kierownika Działu Bieżącego Utrzymania w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach:


1) praca biurowo - terenowa,


V. W miesiącu kwietniu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%.


VI. Wymagane dokumenty:


1) życiorys (CV),


2) list motywacyjny,


3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie,


5) kserokopie świadectw pracy,


6) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane i dodatkowe (kserokopia dyplomu, uprawnień budowlanych i inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach),


7) oświadczenie o stanie zdrowia,


8) oświadczenie kandydata o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 115 (Sekretariat) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Bieżącego Utrzymania w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach”, w terminie do 07 maja 2012 r.


Dokumenty, które wpłyną do ZDiZ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach, przy ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”. Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Udostępniający: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-04-26

Data modyfikacji: 2012-04-26

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-04-26