Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok

         

         BRM.0001.2015

Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok

(przyjęty na sesji Rady Miejskiej w Suwałkach  w dniu 28  stycznia 2015 r.)

 

 

tematyka obrad w styczniu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1. Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

2. Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

3. Przedłożenie Planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Suwałkach.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których
Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja

Oświaty i Wychowania

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną
Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Suwałkach.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Strategii i Roz. Gosp.,

Kom. Finansowo-Budżetowa

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Spraw Społ. i Bezpiecz., Kom. Strategii i Roz. Gospodar.,

Kom. Finansowo-Budżetowa.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność
dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

                                         tematyka obrad w lutym

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do określonej kategorii.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii
i Rozwoju Gospodarczego

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Suwałki”.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii
i Rozwoju Gospodarczego

 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

                                       tematyka obrad w marcu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Suwałki w 2014 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa,

Kom. Finansowo-Budżetowa

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 r.
oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parków, placów miejskich, skwerów i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zadań Miasta Suwałki realizowanych w 2015 r.
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa,

Kom. Finansowo-Budżetowa

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

                                        tematyka obrad w kwietniu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy/Powiatu/Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

2. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2014 r. 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

3. Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus”.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Kult., Sportu i Turystyki,

Kom. Spraw Społ. i Bezpiecz.,

Kom. Oświaty i Wychowania,
Kom. Strategii i Roz. Gospodar., Kom. Finansowo-Budżetowa.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Miasta Suwałki w 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Kult., Sportu i Turystyki,

Kom. Spraw Społ. i Bezpiecz.,

Kom. Oświaty i Wychowania,
Kom. Strategii i Roz. Gospodar., Kom. Finansowo-Budżetowa.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Kult., Sportu i Turystyki

Kom. Strategii i Roz. Gosp.,

Kom. Finansowo-Budżetowa

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

                                        tematyka obrad w maju

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

1. Informacja z realizacji Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt
w wieku 13 lat w 2014 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miasta Suwałk wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

                                      tematyka obrad w czerwcu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Kultury do roku 2020.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Kult., Sportu i Turystyki

Kom. Finansowo-Budżet.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Oświaty i Wychowania,

Kom. Finansowo-Budżetowa

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Oświaty i Wychowania,

Kom. Finansowo-Budżetowa

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

                                                  tematyka obrad w lipcu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

2. Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
 Sp. z o.o. w 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Strategii i Roz. Gosp.

Kom. Finansowo-Budżetowa

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

                                            tematyka obrad we wrześniu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

1. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

2. Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Kult., Sportu i Turystyki,

Kom. Spraw Społ. i Bezpiecz.,

Kom. Oświaty i Wychowania,
Kom. Strategii i Roz. Gospodar., Kom. Finansowo-Budżetowa.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Kult., Sportu i Turystyki,

Kom. Spraw Społ. i Bezpiecz.,

Kom. Oświaty i Wychowania,
Kom. Strategii i Roz. Gospodar., Kom. Finansowo-Budżetowa.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

                                       tematyka obrad w październiku

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

1. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Prezydent
Miasta Suwałk

2. Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat, na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

                                    tematyka obrad w listopadzie

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Oświaty i Wychowania,

Kom. Finansowo-Budżetowa

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych
z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Spraw Społecz. i Bezp.

Kom. Finansowo-Budżetowa

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Spraw Społecz. i Bezp.

Kom. Finansowo-Budżetowa

4. Rozpatrzenie projektów uchwał okołobudżetowych na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na
2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

                                       tematyka obrad w grudniu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki
w 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2015 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
 Finansowo-Budżetowa

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Kult., Sportu i Turystyki,

Kom. Spraw Społ. i Bezpiecz.,

Kom. Oświaty i Wychowania,
Kom. Strategii i Roz. Gospodar., Kom. Finansowo-Budżetowa.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Suwałk na lata 2016-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Kult., Sportu i Turystyki,

Kom. Spraw Społ. i Bezpiecz.,

Kom. Oświaty i Wychowania,
Kom. Strategii i Roz. Gospodar., Kom. Finansowo-Budżetowa.

 


           

               Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  jest upoważniona do  dokonywania,  w  uzasadnionych  przypadkach,  zmian  w  planie  pracy  lub  wprowadzania
                dodatkowych  tematów.

 

                                                                                                                                 Przewodnicząca

                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Suwałkach

 

                                                                                                                                 Jadwiga Mariola Szczypiń

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2015-02-12

Data modyfikacji: 2015-02-23

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2015-02-12