Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 rok

 

BRM.0001.29.2016

Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 rok

(przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku)

 

tematyka obrad w styczniu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.       Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

-

2.       Przedłożenie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

-

3.       Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

-

4.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych Krzywólka w Suwałkach.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Kom.
Finansowo-Budżetowa

5.        Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

6.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

7.        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania

tematyka obrad w lutym

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii promocji Miasta Suwałki na lata 2016-2020”.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w marcu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Informacja z konsultacji społecznych w sprawie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Suwałki na lata 2016-2019”.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

 

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zadań Miasta Suwałki realizowanych w 2016 r.
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5.      Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2015 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Suwałki w 2015 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

7.      Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego w roku 2015.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

8.      Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 r. oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

11.  Informacja o sytuacji na suwalskim rynku pracy oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy
za 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Kom.
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w kwietniu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus”.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

2.      Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Mieście Suwałki na lata 2013-2015.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2016-2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4.      Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5.      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Kom.
Finansowo-Budżetowa, Kom. Oświaty i Wychowania, Kom. Kultury, Sportu i Turystyki

6.       Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Kom.
Finansowo-Budżetowa, Kom. Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Kom. Oświaty
i Wychowania, Kom. Kultury, Sportu i Turystyki

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Kom.
Finansowo-Budżetowa, Kom. Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Kom. Oświaty
i Wychowania, Kom. Kultury, Sportu i Turystyki

8.      Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki, Kom. Finansowo-Budżetowa

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki, Kom. Finansowo-Budżetowa

10.  Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Suwałki na 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Kom. Kultury, Sportu i Turystyki

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w maju

 

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do określonej kategorii.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

 

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu działań na rzecz seniorów na lata 2016-2020
w Mieście Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

3.      Informacja z realizacji Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku 13 lat w 2015 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w czerwcu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

2.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 r.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

3.      Informacja z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006-2015.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2016-2025.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Kultury do roku 2020.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w lipcu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
Sp. z o. o. w 2015 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja
Finansowo-Budżetowa

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad we wrześniu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze 2016 roku, informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

2.      Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Kom.
Finansowo-Budżetowa, Kom. Oświaty i Wychowania, Kom. Kultury, Sportu i Turystyki

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Kom.
Finansowo-Budżetowa, Kom. Oświaty i Wychowania, Kom. Kultury, Sportu i Turystyki

4.      Sprawozdanie oceniające realizację zapisów „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020”.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja
Finansowo-Budżetowa

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w październiku

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

-

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat i kosztów związanych z usunięciem
i przechowywaniem pojazdów.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Kom. Finansowo-Budżetowa

3.      Informacja z konsultacji społecznych w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat, na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w listopadzie

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kom. Spraw Społ.
i Bezpiecz., Kom. Finansowo-Budżetowa, Kom. Strategii
i Rozwoju Gospodarczego

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2017 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
 i Bezpieczeństwa

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
 i Bezpieczeństwa

4.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
na 2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w grudniu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Kult., Sportu i Turystyki,

Kom. Spraw Społ. i Bezpiecz.,

Kom. Oświaty i Wychowania,
Kom. Strategii i Roz. Gospodar., Kom. Finansowo-Budżetowa.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od 2017 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2016-2030.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 

Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej do dokonywania, w uzasadnionych przypadkach, zmian w planie pracy lub wprowadzania dodatkowych tematów.

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                                               Rady Miejskiej w Suwałkach

 

                                                                                                                                  Jadwiga Mariola Szczypiń

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2016-02-02

Data modyfikacji: 2016-02-02

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2016-02-02