Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok

BRM.0001.3.2019

Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok.

(przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2019 roku)

 

 

tematyka obrad w styczniu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.    Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

-

2.      Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok

Przewodniczący
Rady Miejskiej

-

3.      Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

-

4.      Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5.      Informacja z realizacji Programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy – Miasta Suwałki w 2018 roku.

 

K. Finansowo-Budżetowa,
 Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego,

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu”.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Finansowo-Budżetowa,
 Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego,

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w trefie i sposobu ich pobierania.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
Komisja Finansowo-Budżetowa,

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
Komisja Finansowo-Budżetowa,

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego,

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

  10 . Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania
      skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019-2023.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa; Komisja Finansowo                 - Budżetowa

11.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Komisja Finansowo                   – Budżetowa

12.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Komisja Finansowo                 - Budżetowa

13.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mienia gminnego Miasta Suwałk.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
Komisja Finansowo-Budżetowa

14.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie zmian  w budżecie Miasta na 2019 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                  Suwałki na lata 2019 – 2040.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w lutym

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do określonej kategorii.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałki na 2019 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa,

Komisja Finansowo-Budżetowa

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, a także określenia granic obwodów tych szkół, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Suwałk.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja. Oświaty i Wychowania

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania i obiżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie formularzy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Finansowo – Budżetowa

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w marcu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.     Informacja  z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Strategii      i Rozwoju Gospodarczego,

   K. Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Oświaty i Wychowania

2.       Zestawienie z naliczenia opłat planistycznych w roku 2018. Zgodnie z art. § 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018.1945).

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Finansowo-Budżetowa

3.       Rozpatrzenie projektu uchwały  sprawie zadań Miasta Suwałki realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4.       Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Suwałki w 2018 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolog.                       w Suwałkach,

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5.       Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 2018 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

6.       Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2019-2021.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

7.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2019-2021.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

8.       Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie zmian  w budżecie Miasta na 2019 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

9.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019 – 2040.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w kwietniu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.  Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach       w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Strategii             i Rozwoju Gospodarczego,

K .Oświaty i Wychowania,

K. Kultury, Sportu  i Turystyki

2.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Strategii             i Rozwoju Gospodarczego,

K .Oświaty i Wychowania,

K. Kultury, Sportu  i Turystyki

3.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4.    Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus” oraz Programu „Suwalska Karta Mieszkańca”.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa, Komisja Finansowo- Budżetowa

5.    Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji, a także informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Suwałk  za  2018 r.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa,

6.     Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2018 r.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Klutury,      Sportu i Turystyki,

Komisja Finansowo-Budżetowa

9.     Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Klutury,      Sportu i Turystyki,

Komisja Finansowo-Budżetowa

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania, Komisja Finsnsowo - Budżetowa

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania

 

 

 

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Suwałki na 2019 r. oraz określenia sezonu kąpielowego.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w maju

 

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.     Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2018 roku.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

2.    Informacja z realizacji Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk za 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

3.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa,

 K. Oświaty i Wychowania,

K. Kultury, Sportu  i Turystyki; Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

 

4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie suwalskiego bonu żłobkowego.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania,

Komisja
Finansowo-Budżetowa

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 

tematyka obrad w czerwcu

 

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.    Raport o stanie Miasta Suwałki za rok 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Strategii i Rozwoju Gospodarczego

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa,

 K. Oświaty i Wychowania,

K. Kultury, Sportu  i Turystyki

2.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2018 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

Komisja Rewizyjna

3.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Rewizyjna,

Komisja Finan sowo - Budżetowa

4.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019– 2040.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 

tematyka obrad w lipcu

 

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.     Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
Sp. z o. o. w 2018 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja
Finansowo-Budżetowa

2.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad we wrześniu

 

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa                     w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                              i o wolontariacie, na rok 2020.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa,

K. Oświaty  i Wychowania,

K. Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa,

K. Oświaty  i Wychowania,

K. Kultury, Sportu  i Turystyki,

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

 

3.      Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. Budżetu Miasta Suwałk; informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty  i Wychowania

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w październiku

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat i kosztów związanych z usunięciem
i przechowywaniem pojazdów w 2020 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Finansowo-Budżetowa,

Kom.Strategii i Rozwoju Gospodarczego

2.      Informacja z konsultacji społecznych projektu  uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na      2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwał

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk na 2020 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach z dokonanej analizy  oświadczeń  majątkowych złożonych w 2019 r. – wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach oraz   z realizacji obowiązku przedłożenia Radzie analizy  oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz  Informacja  z realizacji obowiązku przedłożenia Radzie analizy oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępców Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi i  osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk, a także kierowników jednostek organizacyjnych  gminy -Miasta Suwałki.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Prezydent
Miasta Suwałk

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w listopadzie

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w grudniu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Kultury., Sportu i Turystyki, K. Spraw Społecznych. i Bezpieczeństwa,             K. Oświaty i Wychowania, K. Strategii         i Rozwoju Gospodarczego,                    K. Finansowo-Budżetowa.

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2020.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Kultury., Sportu i Turystyki, K. Spraw Społecznych. i Bezpieczeństwa,             K. Oświaty i Wychowania, K. Strategii         i Rozwoju Gospodarczego,                    K. Finansowo-Budżetowa.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2019-2040.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 

 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania, w uzasadnionych przypadkach, zmian w planie pracy lub wprowadzania dodatkowych tematów.

                                                                                                          

 

 

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                                        Rady Miejskiej w Suwałkach

                                                                                                                                        Zdzisław Przełomiec

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-02-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2019-02-05