Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok

BRM.0001.41.2018

Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok.

(przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2018 roku)

 

 

tematyka obrad w styczniu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.       Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

-

2.      Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok

Przewodniczący
Rady Miejskiej

-

3.      Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

-

4.      Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Finansowo-Budżetowa, K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa,                        K. Kultury ,Sportu i Turystyki,                         K. Oświaty   i Wychowania

6.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa,

Komisja Finansowo-Budżetowa

7.       Informacja z realizacji programu pn.: Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” w 2017r.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja
Finansowo-Budżetowa

8.       Informacja Prezydenta Miasta Suwałki o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach o naliczeniu opłaty w 2017 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja  Kultury, Sportu i Turystyki,

9.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki,

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja
Finansowo-Budżetowa

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika świętych Romualda i Rocha, patronów Miasta Suwałk, w rocznicę 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja
Finansowo-Budżetowa

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniego rejonu ulicy M. Reja w Suwałkach.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja
Finansowo-Budżetowa

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie zmian  w budżecie Miasta na 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                  Suwałki na lata 2018 – 2038.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w lutym

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do określonej kategorii.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom z terenu Miasta Suwałki, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania,

Komisja Finansowo-Budżetowa

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w marcu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.     Informacja  z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Strategii      i Rozwoju Gospodarczego,

 K. Oświaty i Wychowania,                                       K. Kultury, Sportu i Turystyki

2.       Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki,

Komisja Finansowo-Budżetowa

3.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Prezydent
Miasta Suwałk

4.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zadań Miasta Suwałki realizowanych w 2018 r.
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5.       Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Suwałki w 2017 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolog.                       w Suwałkach,

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

6.       Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

7.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie mieszkań chronionych.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych                              i Bezpieczeństwa

8.       Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie zmian  w budżecie Miasta na 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

9.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w kwietniu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.  Propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe we współpracy z Miastem Suwałki

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

2.  Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach       w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Strategii             i Rozwoju Gospodarczego,

K .Oświaty i Wychowania,

K. Kultury, Sportu  i Turystyki

3.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Strategii             i Rozwoju Gospodarczego,

K .Oświaty i Wychowania,

K. Kultury, Sportu  i Turystyki

4.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5.    Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus”.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

6.    Informacja z konsultacji  projektu uchwały w sprawie Suwalskiej Karty Mieszkańca.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  Suwalskiej Karty Mieszkańca.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

8.    Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji, a także informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta    Suwałk  za  2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa,

9.     Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2017 r.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w maju

 

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.     Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2017 roku.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

2.    Informacja z realizacji Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk za 2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

3.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2017.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa,

 K. Oświaty i Wychowania,

K. Kultury, Sportu  i Turystyki

 

4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki,

 Komisja Finansowo-Budżetowa

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 

tematyka obrad w czerwcu

 

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2017 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

Komisja Rewizyjna

2.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Rewizyjna

3.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 r.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 20178– 2038.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 

tematyka obrad w lipcu

 

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.     Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
Sp. z o. o. w 2017 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja
Finansowo-Budżetowa

2.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad we wrześniu

 

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze 2018 roku, informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

2.      Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa                     w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                              i o wolontariacie, na rok 2019.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa,

K. Oświaty  i Wychowania,

K. Kultury, Sportu i Turystyki,

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa,

K. Oświaty  i Wychowania,

K. Kultury, Sportu  i Turystyki,

 

 

4.       Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

5.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

6.      „Sprawozdane z realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach”.

Prezydent Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodrczego

Komisja Finansowo-Budżetowa,

 

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w październiku

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat i kosztów związanych z usunięciem
i przechowywaniem pojazdów w 2019 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Finansowo-Budżetowa,

Kom.Strategii i Rozwoju Gospodarczego

2.      Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejskiego Programu Profilaktyki            i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na      2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

3.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk na 2019 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

4.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum integracji Społecznej w Suwałkach na lata 2019 - 2021

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach z dokonanej analizy  oświadczeń  majątkowych złożonych w 2018 r. – wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach oraz   z realizacji obowiązku przedłożenia Radzie analizy  oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz  Informacja  z realizacji obowiązku przedłożenia Radzie analizy oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępców Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi i  osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk, a także kierowników jednostek organizacyjnych  gminy -Miasta Suwałki.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Prezydent
Miasta Suwałk

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia  stawek w podatku od nieruchomości na      2019 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w listopadzie

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania

2.      Strategia Oświaty Miasta Suwałk do roku 2024.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania

3.      Informacja dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie w roku 2019 więźniów w jednostkach podległych Miastu Suwałki, oraz innych podmiotach uprawnionych do zatrudniania więźniów.

Prezydent
Miasta Suwałk

–           

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w grudniu

Wnioskodawca
tematu

 Opinia komisji

1.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Kultury., Sportu i Turystyki, K. Spraw Społecznych. i Bezpieczeństwa,             K. Oświaty i Wychowania, K. Strategii         i Rozwoju Gospodarczego,                    K. Finansowo-Budżetowa.

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2019.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Kultury., Sportu i Turystyki, K. Spraw Społecznych. i Bezpieczeństwa,             K. Oświaty i Wychowania, K. Strategii         i Rozwoju Gospodarczego,                    K. Finansowo-Budżetowa.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018-2038.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania, w uzasadnionych przypadkach, zmian w planie pracy lub wprowadzania dodatkowych tematów.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-02