Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok.

BRM.0001.29.2017

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok.

(przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2017 roku)

 

Tematyka obrad w styczniu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

 1. Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

-

 1. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok

Przewodniczący
Rady Miejskiej

-

 1. Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

-

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  za 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Finansowo-Budżetowa, K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Kultury ,Sportu i Turystyki, K. Oświaty i Wychowania

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Finansowo-Budżetowa, K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Kultury ,Sportu i Turystyki, K. Oświaty   i Wychowania

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Suwałki ze Stowarzyszenia „Suwalska Organizacja Turystyczna” z siedzibą w Suwałkach.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia Gminy Miasto Suwałki do Stowarzyszenia pn. „Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna” z siedzibą w Białymstoku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                  Suwałki na lata 2017 – 2035.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 9 im.         Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach do Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania

    14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne   i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym z terenu Gminy Miasta Suwałki, a także trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych                      i gimnazjów mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki do nowego ustroju szkolnego.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania

16.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych               i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania

17.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na południe od GPZ „Reja” w Suwałkach.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

Tematyka obrad w lutym

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki, Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do określonej kategorii.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia         w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Strategii i Rozwoju Gospodarczego, K. Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian   Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

tematyka obrad w marcu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

 1. Informacja z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Strategii    i Rozwoju Gospodarczego, K. Oświaty
i Wychowania,                                      K. Kultury, Sportu i Turystyki

 1. Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki, Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego w roku 2016.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zadań Miasta Suwałki realizowanych w 2017 r.
  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Suwałki w 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym     w Suwałkach.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki

Tematyka obrad w kwietniu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

 1. Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Integracji Społecznej i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałk na lata 2017-2021.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Integracji Społecznej i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałk na lata 2017-2021.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach     w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Strategii            i Rozwoju Gospodarczego, K .Oświaty
i Wychowania, K. Kultury, Sportu           i Turystyki

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Strategii           i Rozwoju Gospodarczego, K .Oświaty
i Wychowania, K. Kultury, Sportu           i Turystyki

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Kultury, Sportu
i Turystyki, Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji, a także informacja o stanie porządku     i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Suwałk za 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa,

 1. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

Tematyka obrad w maju

 

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

 1. Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus”.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Informacja z realizacji Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt          w wieku 13 lat w 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2016.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Oświaty
i Wychowania, K. Kultury, Sportu          i Turystyki

 1. Informacja z realizacji Programu Integracji Społecznej i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa,

 1. Informacja z konsultacji projektu miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa,

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy            w Rodzinie na lata 2017-2021.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa,

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian   Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

Tematyka obrad w czerwcu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 r.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

 1. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Przyjęcie Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Finansowo-Budżetowa, Kom. Strategii i Rozwoju Gospodarczego

 1. Raport z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałk do roku 2020.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Strategii i Rozwoju Gospodarczego

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017 – 2035

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

Tematyka obrad w lipcu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

 1. Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
  Sp. z o. o. w 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian   Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

Tematyka obrad we wrześniu

 

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Suwałk za I półrocze 2017 roku, informacja
  o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacja
  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć,
  o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                        i o wolontariacie, na rok 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Oświaty   i Wychowania, K. Kultury, Sportu          i Turystyki, K. Finansowo-Budżetowa,

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, K. Finansowo-Budżetowa, K. Oświaty   i Wychowania, K. Kultury, Sportu          i Turystyki, K. Finansowo-Budżetowa,

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

Tematyka obrad w październiku

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat i kosztów związanych z usunięciem
  i przechowywaniem pojazdów w 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Kom. Finansowo-Budżetowa, Kom. Strategii i Rozwoju Gospodarczego,

 1. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejskiego Programu Profilaktyki           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na      2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na      2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian   Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

Tematyka obrad w listopadzie

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Oświaty i Wychowania

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

Tematyka obrad w grudniu

Wnioskodawca
tematu

Opinia komisji

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2018 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Kultury., Sportu i Turystyki, K. Spraw Społecznych. i Bezpieczeństwa,             K. Oświaty i Wychowania, K. Strategii         i Rozwoju Gospodarczego,                    K. Finansowo-Budżetowa.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2018

Prezydent
Miasta Suwałk

K. Kultury., Sportu i Turystyki, K. Spraw Społecznych. i Bezpieczeństwa,             K. Oświaty i Wychowania, K. Strategii         i Rozwoju Gospodarczego,                    K. Finansowo-Budżetowa.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017-2035.

Prezydent
Miasta Suwałk

Komisja
Finansowo-Budżetowa

 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania, w uzasadnionych przypadkach, zmian w planie pracy lub wprowadzania dodatkowych tematów.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach 

Zdzisław Przełomiec

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Data wytworzenia: 2017-02-01

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2017-02-01

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2017-02-01