Plan pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.

Plan pracy

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.

(przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19 stycznia 2015 r.)

 

 

 

Lp.

termin

tematyka

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

 

 

 

 

 

 

1.

styczeń

 

1.      Przyjęcie Planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok.

 

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta
na 2015 rok wraz z autopoprawkami.

 

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki
na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.

4.      Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium Miasta Suwałki na 2015 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury
oraz opieką nad zabytkami wraz z opinią Komisji
Stypendialnej.

5.      Zaopiniowanie wniosków o doroczne nagrody Miasta Suwałki
za 2014 rok oraz nagrody jubileuszowe w dziedzinie kultury.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk,

Skarbnik Miasta

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk,

Skarbnik Miasta

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

kwiecień

 

1.      Zadania priorytetowe w dziedzinie kultury i turystyki na 2016 r.

 

2.      Informacje o działalności samorządowych jednostek kultury w 2014 r.:

−       Suwalskiego Ośrodka Kultury,

−       Muzeum Okręgowego w Suwałkach,

−       Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

 

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na pace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

 

4.      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.

 

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia
na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych
w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

3.

czerwiec

 

1.        Zaopiniowanie priorytetowych zadań publicznych do realizacji
w 2016 r.

2.        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Kultury do roku 2020.

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

 

 

 

 

4.

wrzesień

 

3.        Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmio- tami, o których mowa w ds. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2016.

 

4.        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

 

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

 

5.

listopad

 

 

     Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej
     w sezonie letnim 2015 r.

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

 

 

6.

grudzień

 

1.      Zaopiniowanie „Planu obchodów świąt państwowych, wojskowych
i rocznic historycznych w 2016 r.”.

 

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta
na 2016 r.

 

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki
na lata 2016-2030.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk,

Skarbnik Miasta

 

Prezydent
Miasta Suwałk,

Skarbnik Miasta

 

 

 

 

 

 

         Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do dokonywania             
          zmian w Planie pracy Komisji oraz wprowadzania nowych tematów.

 

 

Przewodniczący

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

Rady Miejskiej w Suwałkach

 

Stanisław Kulikowski

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2015-10-22

Data modyfikacji: 2015-10-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2015-10-22