Plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok

Plan pracy

Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok

(przyjęty na posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego w dniu 20 stycznia 2015 r.)

 

STYCZEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Przyjęcie Planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok.

Przewodniczący
Komisji

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

Prezydent
Miasta Suwałk

4.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

Prezydent
Miasta Suwałk

5.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

6.     Zaopiniowanie wniesienia składników majątkowych w formie aportu
do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

Prezydent
Miasta Suwałk

7.     Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do planu sprzedaży działek będących własnością Miasta Suwałk.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

8.       Zaopiniowanie wniosku o nabycie na cele publiczne w formie zamiany działki
z zasobu Gminy Miasta Suwałki.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

9.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz
z autopoprawkami.

Prezydent
Miasta Suwałk

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałk na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.

Prezydent
Miasta Suwałk

LUTY

 

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki”.

Prezydent
Miasta Suwałk

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do określonej kategorii.

Prezydent
Miasta Suwałk

KWIECIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

Prezydent
Miasta Suwałk

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

4.       Informacja z działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach w 2014 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

5.       Informacja z działalności Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
w 2014 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

CZERWIEC

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Suwałkach Sp. z o. o. w 2014 r.

Prezydent Miasta Suwałk

2.       Informacja z działalności Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Suwałkach
za 2014 rok.

Prezydent Miasta Suwałk

3.       Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
w Suwałkach Sp. z o. o. w 2014 r.

Prezydent Miasta Suwałk

4.       Zaopiniowanie propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji
w roku 2016.

Prezydent Miasta Suwałk

LIPIEC

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.      Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Sp. z o. o. w 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

2.       Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach sp. z o. o. w 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.       Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. w 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

WRZESIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałk na lata 2016-2030.

Prezydent Miasta Suwałk

Skarbnik Miasta

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Prezydent Miasta Suwałk

Skarbnik Miasta

 

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach opracowuje  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Projekty uchwał będą sukcesywnie przedkładane
do zaopiniowania przed rozpoczęciem i po zakończeniu procedur.

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Suwałkach będzie przedkładał do zaopiniowania, w miarę potrzeb, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniony jest
do dokonywania zmian w planie pracy Komisji oraz do wprowadzania nowych tematów.

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                  Strategii i Rozwoju Gospodarczego

                                                                                  Rady Miejskiej w Suwałkach

 

                                                                                  Zdzisław Koncewicz

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2015-10-22

Data modyfikacji: 2015-10-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2015-10-22