Plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok

BRM.0012.3.29.2017                                                                                              

                                                                                                                     

Plan pracy

Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok.

(przyjęty na posiedzeniu Komisji 17  stycznia 2017 roku)

 

 

Lp.

 

Termin

 

Tematyka

odpowiedzialny

za przygotowanie materiałów

1.

Styczeń

1.    Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego na południe od GPZ „Reja” w Suwałkach.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na objęcie  Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

członkowie Komisji

Prezydent Miasta  Suwałk

2.

Luty

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do określonej kategorii.

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2017 r.

Prezydent Miasta  Suwałk

3.

Marzec

1.Informacja z wykonania Suwalskiego Budżetu   Obywatelskiego na 2016 rok.

Prezydent Miasta  Suwałk

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Kwiecień

1.     Informacja z działalności Zarządu Dróg i Zieleni                 w Suwałkach w 2016 roku.

2.     Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

 

Prezydent Miasta  Suwałk

 

 

 

5.

 

Czerwiec

 

1.    „Przyjęcie Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”

2.    „Raport z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałk do roku 2020”.

3.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. w 2016 roku.

4.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w 2016 roku.

5.    Informacja z działalności ZBM TBS Spółka z o.o.              w Suwałkach w 2016 r.

Prezydent Miasta  Suwałk

 

 

 

6.

 

 

Lipiec

1.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp.  z o.o.              w 2016 roku.

2.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. w 2016 roku.

3.    Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód  w Suwałkach                Sp. z o.o. w 2016 roku.

Prezydent Miasta  Suwałk

 

7.

Październik

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów w 2018 r.

Prezydent Miasta  Suwałk

 

8.

Grudzień

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2018.

Prezydent Miasta  Suwałk

Skarbnik Miasta

 

 

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach opracowuje plany miejscowe, a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki oraz ich zmian. W trakcie opracowania jest kilkanaście planów miejscowych  lub ich zmian na różnym etapie sporządzania – projekty uchwał będą sukcesywnie przedkładane do zaopiniowania po zakończeniu procedur planistycznych.

 

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach będzie przedkładał do zaopiniowania, w miarę potrzeb, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniony jest do wprowadzania pod obrady Komisji innych tematów.    

    

 

   

Przewodniczący  Komisji

Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Koncewicz

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-02