Plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok

BRM.0012.3.41.2018                                                                                              

                                                                                                                     

Plan pracy

Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok.

(przyjęty na posiedzeniu Komisji 23  stycznia 2018 roku)

 

 

Termin

 

Tematyka

odpowiedzialny

za przygotowanie materiałów

Styczeń

1.    Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.

2.    Informacja Prezydenta Miasta Suwałki o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wydanych decyzjach o naliczeniu opłaty w 2017 roku.

3.    Informacja z realizacji programu pn.: Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”                      w 2017r.

4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.

5.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika świętych Romualda i Rocha, patronów Miasta Suwałk, w rocznicę 300-lecia nadania praw miejskich Suwałkom.

6.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniego rejonu ulicy M. Reja w Suwałkach.

członkowie Komisji

 

 

 

 

Prezydent Miasta  Suwałk

Luty

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do określonej kategorii.

 

Prezydent Miasta  Suwałk

Marzec

1.      Informacja z wykonania Suwalskiego Budżetu   Obywatelskiego za 2017 rok.

Prezydent Miasta  Suwałk

 

 

 

 

Kwiecień

1.     Informacja z działalności ZDiZ w Suwałkach w 2017 r.

2.     Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach       w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

 

 

 

Prezydent Miasta  Suwałk

 

 

Czerwiec

 

 

1.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. w 2017 roku.

2.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w 2017 roku.

3.    Informacja z działalności ZBM TBS Spółka z o.o.              w Suwałkach w 2017 r.

 

Prezydent Miasta  Suwałk

 

 

 

Lipiec

1.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp.  z o.o. w 2017 roku.

2.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. w 2017 roku.

3.    Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
Sp. z o. o. w 2017 roku.

 

Prezydent Miasta  Suwałk

 

Wrzesień

1. „Sprawozdane z realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach”

Prezydent Miasta  Suwałk

Październik

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat i kosztów związanych z usunięciem
i przechowywaniem pojazdów w 2019 r.

Prezydent Miasta  Suwałk

 

Grudzień

1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2019.

Prezydent Miasta  Suwałk

Skarbnik Miasta

 

  1. Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach jest w trakcie opracowania 17 planów miejscowych, a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki oraz ich zmian. W trakcie opracowania jest kilkanaście planów miejscowych lub ich zmian na różnym etapie sporządzania – projekty uchwał będą sukcesywnie przedkładane do zaopiniowania po zakończeniu procedur planistycznych.
  2. Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach będzie przedkładał do zaopiniowania, w miarę potrzeb, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniony jest do wprowadzania pod obrady Komisji innych tematów.                    

 

Wiceprzewodniczący  Komisji

Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Rady Miejskiej w Suwałkach

Wojciech Pająk

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-02