Plan pracy Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok

BRM.0012.3.4.2019                                                                                           
                                                                                                                     
Plan pracy
Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok.
(przyjęty na posiedzeniu Komisji 23 stycznia 2019 roku)

 

 

Lp.

 

Termin

 

Tematyka

odpowiedzialny

za przygotowanie materiałów

1.

Styczeń

1.    Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.

2.    Informacja z realizacji programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” w 2018 r.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu”.

4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.

5.    Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w trefie i sposobu ich pobierania.

6.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

7.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mienia gminnego Miasta Suwałk.

członkowie Komisji

 

 

Prezydent Miasta  Suwałk

2.

Luty

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do określonej kategorii.

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie formularzy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prezydent Miasta  Suwałk

3.

Marzec

1.    Informacja  z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2018 rok.

Prezydent Miasta  Suwałk

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Kwiecień

1.  Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach       w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

3.     Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki.

5.     Informacja z działalności ZDIZ w Suwałkach w 2018 r.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta  Suwałk

 

 

5.

 

Maj

1.      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2018.

2.      Propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe we współpracy z Miastem Suwałki w 2020 roku.

Prezydent Miasta  Suwałk

 

 

 

6.

 

Czerwiec

 

1.    Raport o stanie Miasta Suwałki za rok 2018.

2.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. w 2018 roku.

3.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. w 2018 roku.

4.    Informacja z działalności ZBM TBS Spółka z o.o.              w Suwałkach w 2018 r.

 

Prezydent Miasta  Suwałk

 

 

 

7.

 

 

Lipiec

1.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp.  z o.o.              w 2016 roku.

2.    Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. w 2016 roku.

 

3.    Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
Sp. z o. o. w 2018 roku.

 

Prezydent Miasta  Suwałk

 

8.

Wrzesień

1.   Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa   w art. 3 ust. 3 ustawy       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na rok 2020.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                   o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

 

 

 

Prezydent Miasta  Suwałk

 

9.

Październik

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat i kosztów związanych z usunięciem
i przechowywaniem pojazdów w 2020 r.

Prezydent Miasta  Suwałk

 

10.

Grudzień

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2020.

Prezydent Miasta  Suwałk

Skarbnik Miasta

 

      Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach opracowuje plany miejscowe, a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki oraz ich zmian. W trakcie opracowania jest kilkanaście planów miejscowych  lub ich zmian na różnym etapie sporządzania – projekty uchwał będą sukcesywnie przedkładane do zaopiniowania po zakończeniu procedur planistycznych.

 

      Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach będzie przedkładał do zaopiniowania, w miarę potrzeb, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniony jest do wprowadzania pod obrady Komisji innych tematów.    

        

    Wiceprzewodniczący  Komisji

 Strategii i Rozwoju Gospodarczego

      Rady Miejskiej w Suwałkach

 

              Sławomir Sieczkowski

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-02-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2019-02-05