Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok

Plan pracy

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok

(przyjęty na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 19 stycznia 2015 r.)

 

 

STYCZEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Przyjęcie Planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok.

Przewodniczący
Komisji

2.       Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

4.     Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

5.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Skarbnik Miasta

6.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałk na lata 2015-2030 wraz
z autopoprawkami.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

Skarbnik Miasta

LUTY

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.      Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

MARZEC

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Suwałki
w 2014 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

2.       Informacja dotycząca funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.       Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach
na 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

4.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zadań Miasta Suwałki realizowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezydent
Miasta Suwałk

5.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania
z parków, placów miejskich, skwerów i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

6.       Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w 2014 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

KWIECIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.       Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus”.

Prezydent
Miasta Suwałk

4.       Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

Prezydent
Miasta Suwałk

5.       Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina”
w Suwałkach w 2014 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

6.       Informacja dotycząca funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Suwałkach
w 2014 r.

Prezydent Miasta Suwałk

 

7.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2016 rok.

Prezydent Miasta Suwałk

8.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Suwałki w 2015 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

9.       Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy/Powiatu/Miasta Suwałki.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

MAJ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.        Informacja z realizacji Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt w wieku 13 lat w 2014 roku.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

CZERWIEC

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

  Zaopiniowanie propozycji planowanych zadań priorytetowych z zakresu:

−        pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

−        ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

−        przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zlecanych
do realizacji organizacjom pozarządowym w 2016 roku.

 

Prezydent Miasta Suwałk

WRZESIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

PAŹDZIERNIK

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat, na 2016 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

LISTOPAD

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Suwałk na 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w mieście Suwałki w 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

4.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałk na lata 2016-2030.

Prezydent Miasta Suwałk

Skarbnik Miasta

5.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Prezydent Miasta Suwałk

Skarbnik Miasta

 

 

Przewodnicząca Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniona jest do dokonywania zmian w planie pracy Komisji oraz do wprowadzania nowych tematów.

 

                                                                                 

Przewodnicząca Komisji

                                                                                  Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

                                                                                  Rady Miejskiej w Suwałkach

 

                                                                                  Dorota Anna Jabłońska

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2015-10-22

Data modyfikacji: 2015-10-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2015-10-22