Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok

BRM.0012.4.27.2017                                                                      

 

 

 

 

Plan pracy

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2017 rok

(przyjęty na posiedzeniu Komisji 25 stycznia 2017 roku)

 

 

 

STYCZEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.           Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
na 2017 rok.

Przewodnicząca Komisji

2.        Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.        Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletniego Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017 – 2020.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

4.        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017 – 2020.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

5.        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2017 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

6.        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

                                                          

LUTY

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2.        Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

                                                               MARZEC

 

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

      1.            Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zadań Miasta Suwałki realizowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

      2.            Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach        w 2016 roku.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

      3.            Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Suwałki                   w 2016 roku.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

      4.            Informacja dotycząca funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej    w Suwałkach w 2016 roku.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

      5.            Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w 2016 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej
na 2017 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

      6.            Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego w roku 2016.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

      7.            Informacja z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na  2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

      8.            Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

KWIECIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

      1.          Zaopiniowanie propozycji planowanych zadań priorytetowych do realizacji przez organizacje pozarządowe we współpracy z miastem  Suwałki na 2018 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

         2.            Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Integracji Społecznej i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałk na lata 2017-2021.

Prezydent
Miasta Suwałk

         3.            Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Integracji Społecznej    i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałk na lata 2017-2021.

Prezydent
Miasta Suwałk

      4.          Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „KALINA”  w Suwałkach w 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

      5.          Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

      6.          Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

      7.            Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

         8.          Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

         9.          Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki   w 2016 r.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

     10.          Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji, a także informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Suwałk  za 2016 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

MAJ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.       Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Prezydent
Miasta Suwałk

2.      Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus”.

Prezydent
Miasta Suwałk

  1. Informacja z realizacji  Programu Integracji Społecznej i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Miasta Suwałki do 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

  1. Informacja z konsultacji projektu miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.

Prezydent
Miasta Suwałk

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.

Prezydent
Miasta Suwałk

  1. Informacja z realizacji Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat w 2016 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

CZERWIEC

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.           Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy     w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016 roku.

Prezydent
 Miasta Suwałk

 

WRZESIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.      Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie, na rok 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

PAŹDZIERNIK

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.           Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2.           Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki                     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                w Suwałkach na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

3.           Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk w 2018 roku.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk,
Skarbnik Miasta

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej od roku 2018.

Prezydent
Miasta Suwałk,
Skarbnik Miasta

Przewodnicząca Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniona jest do wprowadzania zmian
w planie pracy Komisji oraz do wprowadzania nowych tematów.         

      

          

          Przewodnicząca  Komisji

Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

          Rady Miejskiej w Suwałkach

Dorota Anna Jabłońska

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-02