Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok

BRM.0012.4.39.2018                                                                      

 

 

Plan pracy

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2018 rok

(przyjęty na posiedzeniu Komisji 31 stycznia 2018 roku)

 

 

 

STYCZEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.    Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
za 2017 rok.

Przewodnicząca Komisji

2.    Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2018 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

                                                               MARZEC

 

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

   1.     Informacja  z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2017 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

      2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zadań Miasta Suwałki realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

   3.     Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Suwałki                w 2017 roku.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

   4.     Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

   5.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie mieszkań chronionych.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

   6.     Informacja dotycząca funkcjonowania Placówki Opiekuńczo– Wychowawczej w Suwałkach w 2017 roku.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

KWIECIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.  Zaopiniowanie propozycji planowanych zadań priorytetowych do realizacji przez organizacje pozarządowe we współpracy z Miastem Suwałki w 2019 roku.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

2.  Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach   w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

4.  Informacja dotycząca funkcjonowania  Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwakach w 2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

5.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

6.    Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus”.

Prezydent
Miasta Suwałk

7.    Informacja z konsultacji  projektu uchwały w sprawie Suwalskiej Karty Mieszkańca.

Prezydent
Miasta Suwałk

8.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  Suwalskiej Karty Mieszkańca.

Prezydent
Miasta Suwałk

9.    Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji, a także    informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta    Suwałk  za  2017 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

10. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 r.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2017 r.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

MAJ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.     Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2017 roku.

Prezydent
 Miasta Suwałk

2.    Informacja z realizacji Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk za 2017 r.

Prezydent
 Miasta Suwałk

3.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2017.

Prezydent
 Miasta Suwałk

 

WRZESIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.    Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

 

Prezydent
 Miasta Suwałk

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

Prezydent
 Miasta Suwałk

3.    Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

PAŹDZIERNIK

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.      Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                        i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

3.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach na lata 2019 – 2021.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk,
Skarbnik Miasta

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2019.

Prezydent
Miasta Suwałk,
Skarbnik Miasta

 

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniona jest do wprowadzania zmian
w planie pracy Komisji oraz do wprowadzania nowych tematów.         

Przewodniczący  Komisji

Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Rady Miejskiej w Suwałkach

Kamil Lauryn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2018-02-02

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2018-02-02