Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok

BRM.0012.4.3.2019                                                                                                
 
Plan pracy
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok
(przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu  22 stycznia 2019 roku)

 

 

 

 

STYCZEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.    Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
na 2019 rok.

Przewodniczący Komisji

2.    Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019-2023

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
      dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub
      żywności.
……………………………………………………………………………………...
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały  sprawie zasad zwrotu wydatków za
      świadczenia z pomocy społecznej
……………………………………………………………………………………..

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków
       komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest
      Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia
      stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

……………………………………………………………………………………..

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
    strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów
    samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

…………………………………………………………………………………....

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

LUTY

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2019 r.

======================================================

MARZEC

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

   1.     Informacja  z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2018 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

      2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zadań Miasta Suwałki realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

   3.     Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Suwałki                w 2018 roku.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

   4.     Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 2018 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

Miasta Suwałk

   5.     Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

   6.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

KWIECIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta Suwałki.

……………………………………………………………………………………..

   2 Informacja z realizacji Programu „Suwalska Rodzina Plus” oraz Programu
     „Suwalska Karta Mieszkańca”.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

  3 Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady
   Miejskiej w Suwałkach   w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta
   Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu
   Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

  4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie
     Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego
     Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 5 Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji, a także
    informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta
   Suwałk za 2018 rok.

 

  6.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
     w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki w zakresie ochrony
    przeciwpożarowej w 2018 r.

Prezydent
Miasta Suwałk

 7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa
    przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki
    w 2018 r.

 

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy
     Miasta Suwałki na 2019 rok oraz określenia sezonu kąpielowego.

 

 

MAJ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.     Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2018 roku.

Prezydent
 Miasta Suwałk

2, Informacja z realizacji Programu szczepień przeciwko wirusowi  
   brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk za 2018 r.

Prezydent
 Miasta Suwałk

3.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk                          z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego        i o wolontariacie, za rok 2018.

……………………………………………………………………………

  4. Propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji przez organizacje
    pozarządowe we współpracy z Miastem Suwałki w 2020

 

Prezydent
 Miasta Suwałk

CZERWIEC

……………………………………………………………………………….....

1.    Raport Miasta Suwałki za rok 2018.

 

Prezydent
 Miasta Suwałk

 

WRZESIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.    Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.S

Prezydent
 Miasta Suwałk

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

Prezydent
 Miasta Suwałk

 

PAŹDZIERNIK

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk.

…………………………………………………………………………………….

2.Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   na 2020 rok.

……………………………………………………………………………..

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki         i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii           w Suwałkach na 2020 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk,
Skarbnik Miasta

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2019.

Prezydent
Miasta Suwałk,
Skarbnik Miasta

 

Przewodniczący Komisji w uzasadnionych przypadkach upoważniona jest do wprowadzania zmian w planie pracy Komisji oraz do wprowadzania nowych tematów.    

      

          

          Przewodniczący  Komisji

Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Suwałkach

                                                                                                                                                       Kamil Lauryn

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-02-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2019-02-05