Plan pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.

BRM.0012.6.3.2015            

 

Plan pracy

Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.

 (przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21 stycznia 2015 r.)

 

 

Lp.

termin

tematyka

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiału

1.

styczeń

 

 

1.      Przyjecie Planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.

 

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta
na 2015 rok wraz z autopoprawkami.

 

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030
wraz z autopoprawkami.

 

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przed-szkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

 

Przewodniczący Komisji

Prezydent

Miasta Suwałk,

Skarbnik Miasta

 

Prezydent

Miasta Suwałk,

Skarbnik Miasta

 

Prezydent

Miasta Suwałk

2.

kwiecień

 

 

1.      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.

 

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia
na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych
w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta na 2016 rok.

 

 

Prezydent

Miasta Suwałk

 

Prezydent

Miasta Suwałk

 

3.

czerwiec

 

1.      Zaopiniowanie priorytetowych zadań publicznych
do realizacji w 2016 r.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Miasto Suwałki.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia
zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Prezydent

Miasta Suwałk

 

Prezydent

Miasta Suwałk

 

Prezydent

Miasta Suwałk

 

4.

wrzesień

1.      Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ds. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2016.

 

Prezydent

Miasta Suwałk

 

Prezydent

Miasta Suwałk

 

6.

listopad

       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście    
       Suwałki za rok szkolny 2014/2015.

Prezydent

Miasta Suwałk

7.

grudzień

 

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki
na lata 2016-2030.

 

2.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta
na 2016 r.

 

 

Prezydent

Miasta Suwałk,

Skarbnik Miasta

 

Prezydent

Miasta Suwałk,

Skarbnik Miasta

 

 

          Przewodnicząca Komisji w uzasadnionych przypadkach uprawniona jest do dokonywania zmian
          w Planie pracy Komisji Oświaty i Wychowania oraz wprowadzania nowych tematów.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Rady Miejskiej w Suwałkach

 

Anna Ruszewska

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2015-03-09

Data modyfikacji: 2015-03-09

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2015-03-09