Plan pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok

BRM.0012.6.3.2019

                                                                                                                                              

 

 

Plan pracy

Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 r.

(przyjęty na posiedzeniu Komisji dnia 21 stycznia 2019 roku)

 

 

 

STYCZEŃ

1. Przyjęcie  planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej
     w Suwałkach na 2019  rok.

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

 

Przewodnicząca Komisji OiW

LUTY

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, a także określenia granic obwodów tych szkół z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki.


3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

 

Prezydent Miasta Suwałk

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

MARZEC

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

 

1.      Informacja  z wykonania Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego za 2018 rok.

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

KWIECIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.  Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

 

3.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki.

 

4.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Suwałki.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

Prezydent
Miasta Suwałk

MAJ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie suwalskiego bonu żłobkowego.

 

 2 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami
    i pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok
   2018.

Prezydent
Miasta Suwałk

CZERWIEC

 

1.      Raport o stanie Miasta Suwałki za rok 2018

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

WRZESIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach.

Prezydent
Miasta Suwałk

 

2.      Informacja z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

 

Prezydent
Miasta Suwałk

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki od roku 2020.

Prezydent
Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta

   

 

   Przewodnicząca Komisji w uzasadnionych przypadkach uprawniona jest do dokonywania zmian  w Planie pracy Komisji oraz wprowadzania nowych tematów.

 

 

 

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Rady Miejskiej w Suwałkach

 

Anna Ruszewska

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-02-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2019-02-05