Zgłoszenia głosowania korespondencyjnego

W związku z zarządzonymi na dzień 09 października 2011 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 19 września 2011 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców miasta Suwałki, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Do zgłoszenia, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

         Zgłoszenia należy składać do dnia 19 września 2011 roku, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek od godz. 7:30 do 15:30 w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Adama Mickiewicza 1 pokój 18 (parter).

         Informację można uzyskać telefonicznie pod nr 87 566-38-43 lub 87 562-80-19. 

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-09-09

Data modyfikacji: 2011-09-09

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-09-09