Ogłoszenie z dnia 2017-09-18 Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

Data 2017-09-18
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze

                                               PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1. działki ozn. nr geod: 22597, 22588/2 o łącznej powierzchni 1,8051 ha, położone  w Suwałkach przy ul. Czarnoziem i ul. Gen.Kazimierza Pułaskiego, obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty orne klasy IVb o pow. 1,8051 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r.  Dzierżawca zobowiązany będzie    do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowe działki położone są w konturze o symbolu - 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień, cz. działki 22588/2 wchodzi w pas drogi publicznej klasy „G” o symbolu – 2KD.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 722 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa złote).

Wadium w wysokości 80 zł   (słownie: osiemdziesiąt złotych).

2. część działki ozn. nr geod: 22761 o powierzchni 2,8992 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 1,0933 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0421 ha, grunty orne klasy V o pow. 0,3435 ha, lasy na gruntach klasy V o pow. 0,3869 ha, lasy na gruntach klasy VI o pow. 0,0247 ha, rowy o pow. 0,0087 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 160 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych).

Wadium w wysokości 120 zł   (słownie: sto dwadzieścia złotych).

3. działki ozn. nr geod: 34129, 34131, 33983, 33990 o łącznej powierzchni 3,0734 ha, położone w Suwałkach - Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 2,9091 ha, lasy na gruntach klasy VI o pow. 0,0246 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,1144 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,0110 ha, nieużytki o pow. 0,0143 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Suwałk obejmujący złoża kruszywa „Sobolewo A - pole II” i „Sobolewo C” zatwierdzonym uchwałą  nr XXXVIII/349/2001 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2001 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 04 czerwca 2001 r., nr 16, poz. 290 działki o nr geod: 33983, 33990 zawierają się w konturze o symbolu 2RP/PE – tereny rolnicze z tymczasowym przeznaczeniem pod tereny górnicze. Dla działek o nr geod: 34129, 34131 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 229 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia dziewięć złotych).

Wadium w wysokości 130 zł   (słownie: sto trzydzieści złotych).

4. działka ozn. nr geod: 22604 o powierzchni 1,9543 ha, położona w Suwałkach, przy ul. Czarnoziem, obręb nr 4, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2026 ha, nieużytki o pow. 1,7157 ha, rowy o pow. 0,0360 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 782 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa złote).

Wadium w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).

5. działka ozn. nr geod: 22560 o powierzchni 4,2598 ha, położona w Suwałkach przy ul. Szwajcaria, obręb nr 4, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,4747 ha, nieużytki o pow. 0,4952 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,2624 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,5711 ha, grunty orne klasy IVb o pow. 0,0915 ha, grunty orne klasy V o pow. 1,3488 ha, rowy o pow. 0,0161 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r., poz. 2603 przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 39R,ZN – tereny upraw polowych, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 704 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset cztery złote).

Wadium w wysokości 170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych).

6. działka ozn. nr geod: 20740 o powierzchni 0,6202 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 2, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,5567 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,0635 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 248 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem złotych).

Wadium w wysokości 30 zł   (słownie: trzydzieści złotych).

7. działki ozn. nr geod: 20772, 20773, 20774, 20775, 20755, 20756 o łącznej powierzchni 1,4527 ha, położone w Suwałkach przy ul. Krzywólka, obręb nr 2, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,3465 ha, grunty orne klasy VI o pow. 1,1062 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do  30  września       2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 581 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden złoty).

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).

8. część działki ozn. nr geod: 33778 o powierzchni 1,7491 ha, położona w Suwałkach, przy ul. Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,2553 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,4938 ha. Termin dzierżawy na okres do  3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania  z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie  z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia    26 marca 2008 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego nr 283 z dnia  19 listopada 2008 r., poz. 2826 część przedmiotowej działki położona jest w konturze  o symbolu 19R – tereny upraw rolnych. Dla pozostałej części działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych).

Wadium w wysokości 70 zł  (słownie: siedemdziesiąt złotych).

9. działka ozn. nr geod: 30347/7 o powierzchni 17,9319 ha, położona w Suwałkach, przy ul. Hugona Kołłątaja, obręb nr 3, sklasyfikowana jako nieużytki o pow.     0,5243 ha, grunty orne klasy V o pow. 10,5084 ha, grunty orne klasy VI o pow. 6,8992 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych Krzywólka w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XLII/464/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia      27 listopada 2013 r. opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia  06 grudnia 2013 r., poz 4280 przedmiotowa działka zawiera się w konturze o symbolu 25dR-ZL – tereny rolne wskazane do zadrzewień i zalesień.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 7 173 zł (słownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote).

Wadium w wysokości   800 zł   (słownie: osiemset złotych).

10. działka ozn. nr geod: 34109 o powierzchni 1,0649 ha, położona w Suwałkach - Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o pow. 1,0649 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 426 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć złotych).

Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

11. działka ozn. nr geod: 34126 o powierzchni 1,0857 ha, położonej w Suwałkach - Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,0857 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 434 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery złote).

Wadium w wysokości 50 zł   (słownie: pięćdziesiąt złotych).

12. działki ozn. nr geod: 34004, 34005, 33837, 33839 o łącznej powierzchni 2,7333 ha, położonej w Suwałkach - Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,0239 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o pow. 1,3892 ha, nieużytki o pow. 0,2449 ha, rowy o pow. 0,0753 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 093 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt trzy złote).

Wadium w wysokości 110 zł   (słownie: sto dziesięć złotych).

13. działka ozn. nr geod: 31250 o powierzchni 1,2602 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bakałarzewskiej, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,2602 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2020 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 504 zł (słownie: pięćset cztery złote).

Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali nr 9 (parter).

 

     Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

       - wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 16 października 2017 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu  z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

     Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.

Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

  • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki  

Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Teresa Chochowska

Data wytworzenia: 2017-09-18

Wprowadzający: Teresa Chochowska

Data modyfikacji: 2017-09-18

Opublikował: Teresa Chochowska

Data publikacji: 2017-09-18