Ogłoszenie z dnia 2024-02-23 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przeznaczonych na cele rolnicze

Data 2024-02-23
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przeznaczonych na cele rolnicze
przetarg, dzierżawa, rolna, rolnicza

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK DZIAŁAJĄCY JAKO STAROSTA WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami geodezyjnymi 32934/31 i 32934/32 o łącznej powierzchni 12,7634 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040698/4, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 12,7634 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2026 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu kopalni Sobolewo w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/339/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 13 listopada 2020 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 20 listopada 2020 r., poz. 4820, działka oznaczona numerem geodezyjnym 32934/32 położona jest w konturze o symbolu 4R/ZL - tereny poeksploatacyjne przeznaczone pod funkcje rolne z dopuszczeniem zalesień. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych-zbiornik Sobolewo w Suwałkach, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/301/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 4260 z dnia 17.11.2016 r. działka oznaczona numerem geodezyjnym 32934/31 zawiera się w konturze o symbolu 4US-ZP – teren usług sportowo-rekreacyjnych w zieleni urządzonej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 6 400 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych) płatne do 31 marca każdego roku. W trakcie trwania umowy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz do roku o wskaźnik inflacji w roku poprzedzającym. Przez wskaźnik inflacji należy rozumieć średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedzający ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu każdego roku.

Wadium w wysokości 640 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych)

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy - do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

-           wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 21 marca 2024 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

-           przedłożenie zaświadczenia wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu o braku wymagalnych i zaległych należnościach pieniężnych wobec Miasta Suwałki o charakterze cywilnoprawnym lub publicznoprawnym;

-           złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

-           w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

-           w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miejski w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 087 – 562 80 00 reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Pan Rafał Luto, iod@um.suwalki.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z dzierżawą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j.; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Nie przysługuje prawo do usunięcia, do przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych.
  9. Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi udział w postępowaniu przetargowym. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
  10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2024-02-23

Wprowadzający: Karol Mączkowski

Data modyfikacji: 2024-02-23

Opublikował: Karol Mączkowski

Data publikacji: 2024-02-23