Ogłoszenie OSiR w Suwałkach o pisemnym przetargu nieograniczonym w celu wyboru dzierżawcy nieruchomości o numerze geodezyjnym działki 552, o powierzchni 2671 m2 (0,2671 ha), zabudowanej budynkiem Przystani Stary Folwark w Starym Folwarku wraz z wyposażeniem, Stary Folwark 55D, 16-402 Suwałki.

                                                         O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłaszam pisemny przetarg nieograniczony w celu wyboru dzierżawcy nieruchomości o numerze geodezyjnym działki 552, o powierzchni 2671 m2 (0,2671 ha), zabudowanej budynkiem Przystani Stary Folwark w Starym Folwarku wraz z wyposażeniem, Stary Folwark 55D, 16-402 Suwałki.

 

  ORGANIZATOR  PRZETARGU

 1. Miasto Suwałki - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, z siedzibą w Suwałkach, 16-400, przy ul. Wojska Polskiego 2, NIP 844-19-33-618, REGON 000 32 98 17,
  tel. +48 87 566 32 82, faks nr 87 563 18 56, e-mail: sekretariat@osir.suwalki.pl, zwany dalej Wydzierżawiającym, reprezentowany przez Waldemara Borysewicza, Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
 2. Osoba wyznaczona przez Wydzierżawiającego do kontaktów z Oferentami:

Waldemar Borysewicz, tel. +48 87 566 32 82, faks nr 87 563 18 56

e-mail: sekretariat@osir.suwalki.pl

 

 1. PRZEDMIOT PRZETARGU

 

 1. Przedmiotem przetargu jest wybór na okres 15 lat Dzierżawcy nieruchomości
  o nr geodezyjnym działki 552, o powierzchni 2671 m2 (0,2671 ha), zabudowanej budynkiem Przystani Stary Folwark w Starym Folwarku wraz z wyposażeniem, (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu – wykaz środków trwałych i przedmiotów nietrwałych Przystani Stary Folwark w Starym Folwarku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 46/2019 z dnia 18 października 2019 r. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach) 16-402 Suwałki, Stary Folwark 55D, 16-402 Suwałki wg ewidencji księgowej dostępnej w siedzibie OSiR Suwałki, stanowiącej własność Gminy Miasto Suwałki w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

 

 

 1. Wydzierżawiający zastrzega ograniczenie w korzystaniu z przedmiotu przetargu polegające na:
 2. zapewnieniu Wydzierżawiającemu nieodpłatnego dostępu do terenu zielonego oraz nabrzeża przedmiotu dzierżawy w okresie 3 dni dwa razy w roku kalendarzowym, w tym w miesiącu czerwcu w każdym roku kalendarzowym w celu przeprowadzenia dorocznych Regat Żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk, Wydzierżawiający poda dokładny termin organizacji Regat w wyprzedzeniem co najmniej 2 miesięcy,
 3. umożliwieniu Wydzierżawiającemu przeprowadzenia 1 raz w roku kalendarzowym wizytacji przedmiotu dzierżawy w terminie uzgodnionym z Dzierżawcą,
 4. braku możliwości ograniczenia publicznego dostępu do terenu przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę z zapewnieniem prawa Dzierżawcy określania zasad i warunków wstępu na ten teren.

 

 1. Opis przedmiotu przetargu.

 

 1. Przystań Stary Folwark w Starym Folwarku – budynek o powierzchni użytkowej 318,2 m² dysponujący 4 pokojami czteroosobowymi, jednym pokojem typu studio (apartament), jednym pokojem dwuosobowym, salą konferencyjną oraz recepcją, poddaszem nieużytkowym oraz podpiwniczeniem wraz z kotłownią, posadowiony na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW SU1S/00054943/8,
 2. mienie ruchome: rowery wodne sztuk 2 (rower wodny Bartek, rower wodny Krzyś), kajaki sztuk 2, łódź wiosłowa Balt 360,
 3. strona internetowa przedmiotu dzierżawy przystanstaryfolwark.pl i wejście w prawa i obowiązki umów na administrowanie tą stroną, bez prawa do dysponowania logotypem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,
 4. sprzęt gospodarczy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu – wykaz środków trwałych i przedmiotów nietrwałych Przystani Stary Folwark w Starym Folwarku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 46/2019 z dnia 18 października 2019 r. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,
 5. prawa i obowiązki Wydzierżawiającego związane z funkcjonowaniem obiektu, w tym. m.in. zezwolenia wynikające z odrębnych przepisów.

 

 1. RODZAJ I TRYB PRZETARGU

 

 1. Przetarg prowadzony będzie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego zwanego dalej przetargiem, na podstawie Regulaminu przetargu w celu wyboru na okres 15 lat dzierżawcy nieruchomości o nr geodezyjnym działki 552,
  o powierzchni 2671 m2 (0,2671 ha), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW SU1S/00054943/8 zabudowanej budynkiem Przystani Stary Folwark w Starym Folwarku wraz z wyposażeniem, (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu – wykaz środków trwałych i przedmiotów nietrwałych Przystani Stary Folwark w Starym Folwarku,  stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 46/2019 z dnia 18 października 2019 r.  Dyrektora Ośrodka Sportu
  i Rekreacji w Suwałkach) Stary Folwark 55D, 16-402 Suwałki wraz z wyposażeniem wg ewidencji księgowej dostępnej w siedzibie OSiR Suwałki, zwanego dalej Regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach: osir.suwalki.pl; na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach: www.bip.um.suwalki.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Suwałkach,16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego2,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach,16-400 ul. Mickiewicza 1 oraz wyłożony w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2,
  w pokoju nr 205 (sekretariat);

 

 1.   Ogłoszenie przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Sportu
  i Rekreacji w Suwałkach: osir.suwalki.pl; na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach: www.bip.um.suwalki.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach,16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1.

 

 1. Przetarg jest dwuetapowy i obejmuje składanie ofert i ich ocenę.

 

 1. Oprócz etapów wskazanych w ust 3. Wydzierżawiający nie wyklucza i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procedury dodatkowych ofert, licytacji ustnej lub/i dodatkowych indywidualnych negocjacji z Oferentami.

 

 1. Szczegóły przetargu, obowiązujące procedury oraz rodzaj i warunki jakie powinny spełniać dokumenty składane w toku procedury przetargowej określa Regulamin.
 2.   Do niniejszego przetargu NIE stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. Z 2019, poz. 184, ze zm.).

 

 1.   Przetarg nie jest przetargiem nieograniczonym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku,  2204 ze zm.).

 

 1.   Przetarg nie jest konkursem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. Z 2019, poz. 1843 ze zm.).

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

 1. Przygotowanie oferty

 

1.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą jako przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ubiegające się o zawarcie umowy dzierżawy,

 

 • Dopuszcza się wspólne złożenie oferty przez więcej niż jednego Oferenta (konsorcjum). W takim przypadku warunki udziału w przetargu Oferenci występujący wspólnie muszą spełnić łącznie. Po złożeniu oferty przez konsorcjum zmiany w składzie Oferentów są niedopuszczalne.

 

1.3. Treść i wymogi formalne oferty  określa § 5 Regulaminu, obligatoryjną treść oferty  zawiera załącznik nr  3 do Regulaminu,

 

1.4. Wydzierżawiający dokonuje oceny spełniania wymogów oferty według reguły spełnia/nie spełnia.

 

 1. Wymogi dotyczące doświadczenia posiadanego przez Oferenta  

 

Do udziału w przetargu uprawnieni są Oferenci, którzy przez okres co najmniej 2 lat prowadzili na własny rachunek działalność gospodarczą w zakresie sportu lub/i  turystyki lub/i wypoczynku lub/i rekreacji lub/i kultury lub/i gastronomii lub/i hotelarstwa lub pozostawali przez okres co najmniej 2 lat w stosunku pracy i posiadali zakres obowiązków w zakresie sportu lub/i  turystyki lub/i wypoczynku lub/i rekreacji lub/i kultury lub/i gastronomii lub/i hotelarstwa oraz kluby sportowe i stowarzyszenia, które przez okres co najmniej 2 lat prowadziły na własny rachunek działalność w zakresie sportu lub/i  turystyki lub/i wypoczynku lub/i rekreacji lub/i kultury lub/i gastronomii lub/i hotelarstwa.

 

 1. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia uprawnienia Oferenta do złożenia oferty

 

           W celu wykazania przez Oferenta spełnienia wymogów o których mowa w ust. 2 Oferent zobowiązany jest załączyć do wniosku odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji, potwierdzający prowadzenie przez Oferenta działalności gospodarczej lub stosowne zaświadczenie z zakładu pracy.

 

 1. Ocena ofert przez Wydzierżawiającego

 

Wydzierżawiający dokona oceny ofert w oparciu o dokumenty złożone przez Oferentów wymagane postanowieniami niniejszego Ogłoszenia i postanowieniami Regulaminu.

 

 1. Liczba Oferentów

Organizator konkursu dopuści do udziału w przetargu  wszystkich Oferentów, którzy złożą zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia i Regulaminu oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

 1. Wadium

 

 1. W celu zabezpieczenia warunków przetargu oraz należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w § 8 Regulaminu, najpóźniej w dniu upływu terminu do złożenia przez Oferentów ofert w przetargu Oferenci są zobowiązani do wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł).

 

 1. Wadium należy wpłacić na konto Wydzierżawiającego nr:

64 1240 3363 1111 0010 3658 2492

 

 1. Wadium jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwracane Oferentowi, którego Oferta podlegała odrzuceniu oraz Oferentom, których Oferta nie została wybrana przez Wydzierżawiającego.

 

 1. Wadium nie jest zwracane Oferentowi, którego oferta została uznana
  za najkorzystniejszą i stanowi element zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Inne szczegółowe warunki dotyczące wadium określa § 8 Regulaminu.

 

 1. Unieważnienie przetargu

 

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo unieważnienia  przetargu w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

 

 1. Miejsce i termin składania przez Oferentów ofert w przetargu

 

 1. Oferty w przetargu muszą być złożone w siedzibie Wydzierżawiającego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, 16-400 Suwałki przy ul. Wojska Polskiego 2, pokój nr 205 (sekretariat OSiR w Suwałkach), wyłącznie według wzorca formularza oferty określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu. Obligatoryjne jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w przetargu według wzorca stanowiącego załącznik do załącznika nr 3 do Regulaminu.
 2. Termin składania ofert w przetargu upływa w dniu 12 listopada 2019 roku
  o godzinie: 14.00

                                                     Waldemar Borysewicz

…………………………………………

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Skibicka Kierownik Działu Administracji i Kadr Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Data wytworzenia: 2019-10-21

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2019-11-12

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2019-10-21