Ogłoszenie z dnia 2014-06-05 - Przetarg nr 7/GR/2014 - Kościuszki 76

Data 2014-06-05
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 7/GR/2014 - Kościuszki 76

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 11526 o powierzchni 0,0965 ha (udział 955/1000 części), posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037189/9 oraz działką o numerze geodezyjnym 11527/4 o powierzchni 0,0003 ha, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037322/4, położonych w Suwałkach przy ul. Kościuszki 76. Przedmiotowe działki zabudowane są: budynkiem o funkcji usługowo - mieszkalnej (budynek główny i oficyna południowa) wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 123, o powierzchni użytkowej 863,75 m2 oraz oficyną północną o funkcji usługowej o powierzchni użytkowej 142,52 m2. Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony (powierzchnia piwnic 70 m2). W budynku zabytkowym wyodrębniony został i sprzedany osobom fizycznym lokal o powierzchni użytkowej 46,1 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 14,4 m2, co stanowi udział 45/1000 części    w działce nr 11526.  Wszelkie inwestycje na nieruchomości podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość przeznaczona jest na cele usługowe i mieszkaniowe wielorodzinne. Nieruchomość obciążona jest umowami najmu lokali użytkowych do dnia 31 grudnia 2014 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. Na nieruchomości zlokalizowane są sieci energetyczne, kanalizacyjne, wodociągowe i telekomunikacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 3 394 900 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych). Udział wartości nieruchomości objętej decyzją o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków wynosi 0,8875 części i podlegać będzie 50% obniżce przy sprzedaży.

Wadium : 340 000 zł. (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz. 518 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu  11 sierpnia  2014 roku o godz. 1100   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 07 sierpnia 2014 roku. W tym dniu kwota wadium winna być uznana na rachunku Urzędu.  Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

Uwaga!  Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 28 lipca 2014 roku w godz. od 1000 – 1100.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2014-06-05

Data modyfikacji: 2014-06-05

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2014-06-05