Ogłoszenie z dnia 2012-03-02 - Przetarg nr 2/GR/2012 - Świerkowa-Papieża Jana Pawła II

Data 2012-03-02
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 2/GR/2012 - Świerkowa-Papieża Jana Pawła II

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej numerem 22849/56 o powierzchni 1,5247 ha, położonej w Suwałkach u zbiegu ulic: Świerkowej i Papieża Jana Pawła II, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00026090/8. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, przeznaczona pod funkcje usługowe centrotwórcze z dopuszczeniem funkcji handlowej o łącznej powierzchni sprzedaży wszystkich obiektów wybudowanych na niej do 2000 m2. Na nieruchomości zlokalizowane są sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania tych sieci z nową inwestycją, nabywca na wniosek i własny koszt dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci. Na nabywcy spoczywać będzie obowiązek inwentaryzacji istniejącego drzewostanu i poniesienia ewentualnych kosztów związanych z wycinką drzew, które będą kolidowały z projektowaną inwestycją. Nabywca zobowiązany będzie do wybudowania wszystkich obiektów, zgodnie z przyjętą koncepcją, w terminie 5 lat licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego zawierającego umowę sprzedaży, przy czym pod pojęciem zakończenia budowy rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia budowy, nabywca zobowiązany będzie naprawić szkodę wynikającą z nie wykonania lub nienależytego wykonania powyższego zobowiązania przez zapłatę kary umownej w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w terminie 1-go miesiąca licząc od daty przekroczenia terminu. Zapłata kary zostanie zabezpieczona przez ustanowienie na nieruchomości hipoteki umownej do kwoty 350 000 zł na rzecz Miasta Suwałki. Ponadto, w celu zabezpieczenia wierzytelności Miasta Suwałki, które mogą powstać w wyniku nie zapłacenia kary umownej, nabywca złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 350 000 zł. Wierzyciel będzie mógł wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 7 lat licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza:  4 300 000 zł brutto (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych).

Wadium: 430 000 zł. (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych).

Kwotę sprzedaży nabywca zobowiązany będzie uiścić przed podpisaniem umowy notarialnej przenoszącej własność, najpóźniej do dnia zawarcia tej umowy. W dniu zawarcia umowy notarialnej kwota musi być uznana na rachunku Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

1. Część jawna przetargu – tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się dnia 21 maja 2012 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

2. Warunki przetargu:

  1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, z napisem „Przetarg ul. Świerkowa – Papieża Jana Pawła II” w Wydziale Geodezji , Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pokój nr 141, w terminie do dnia 17 maja 2012 roku do godz. 1530.
  2. Wadium w wysokości 430 000 zł uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie przelewu najpóźniej do dnia 17 maja 2012 roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu.

3. Oferta winna zawierać:

  1. Nazwę i siedzibę oferenta, numer NIP, aktualny (wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich; w przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego odpisy dokumentów.
  2. Zgodę właściwych organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.
  3. Datę sporządzenia oferty.
  4. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  5. Informację o przewidywanych źródłach finansowania zakupu nieruchomości wraz z dokumentami uwiarygodniającymi (np. promesą otrzymania kredytu lub referencjami finansowymi).
  6. Oferowaną cenę w złotych wyższą od ceny wywoławczej.
  7. Koncepcję architektoniczną, programowo – przestrzenną zagospodarowania nieruchomości.
  8. Dowód wniesienia wadium.

4. Oferta i oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa. Osoby pozostające w związku małżeńskim powinny podpisać ofertę razem bądź dołączyć notarialne upoważnienie jednego ze współmałżonków.

5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

7. Miasto Suwałki zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej lub braku wpłaty ceny sprzedaży Prezydent Miasta Suwałk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.

9. Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XLVIII/541/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24.05.2006 roku oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 963/10 z dnia 02.12.2010 roku.

10. Prezydent Miasta Suwałk ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

11. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-03-02

Data modyfikacji: 2012-03-02

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-03-02