Ogłoszenie z dnia 2010-09-21 - Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w budynku Aquaparku - sklep

Data 2010-09-21
Podmiot ogłaszający Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
Tytuł Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w budynku Aquaparku - sklep
OGŁOSZENIE
Nr 1/09/2010
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 2
16-400 Suwałki
 Informuje o lokalach przeznaczonych do najmu:
 
I.  Lokal użytkowy w budynku Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 - metraż łączny 16,2 m2
przeznaczenie – sklepik z drobnym sprzętem sportowym.
 
 
 1. Forma oddania pod najem – przetarg ofertowy.
 2. Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
- oferowaną stawkę czynszu za m2 brutto powierzchni i warunki jej zapłaty;
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
Oferty w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „PRZETARG  NA  NAJEM  POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ „SKLEP”  – nie otwierać przed terminem: 11 października 2010r..” należy składać listownie (list polecony) lub osobiście w siedzibie Ośrodka – ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach do dnia 11 PAŹDZIERNIKA 2010, do godziny 12:00
 1. Cena wywoławcza:    20 zł/m2
 2. Czas na jaki lokal zostanie wynajęty – 3 lata
 3. Poza czynszem za powierzchnię użytkową najemca będzie ponosił następujące koszty:
 • Koszty eksploatacyjne (energia elektryczna, cieplna, woda, kanał, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, itp.)
 • Koszty remontów, napraw, adaptacji i modernizacji najmu, w tym uzyskanie stosownych pozwoleń, zgłoszeń lub zezwoleń przewidzianych prawem
 1. Warunki niezbędne prowadzonej działalności:
- dostępność lokalu w godzinach                            - 1000-1800
- zatrudnienie                                                     - bez warunków
- wymagany zakres usług:                                     - bez warunków                          
 1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnianie warunków:
 • wniesienie wadium w kwocie 195 zł na konto:

PEKAO S.A. nr 91 1240 5211 1111 0000 4928 4074 (w tytule wpłaty prosimy o podanie adnotacji: „wadium – 1/09/2010”).

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet kaucji. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 • złożenie dokumentów: oferty zawierającej informacje ww. wyszczególnione wraz z aktualnym zaświadczeniem o niezaleganiu z podatkami i ZUS.
 1.  Umowa zostanie zawarta z oferentem, który:
 • zaproponuje najwyższą stawkę czynszu za m2 wynajmowanej powierzchni (niezależnie od kosztów eksploatacyjnych lokalu). W przypadku równorzędnych ofert organizującemu przetarg przysługuje prawo wyboru oferty
 • wpłaci kaucję zabezpieczającą w wysokości trzykrotnej miesięcznej stawki czynszu brutto obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 1.  Osobami do kontaktów z oferentami są:
1.       Władysław Ewko tel. 566 52 51 lub 602234330.
2.       Joanna Jasiulewicz tel. 566 68 50 lub 608440007
3.       Zbigniew Wisiecki tel. 566 32 82 lub 608309422
Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym zgłoszeniu i w terminie ustalonym z powyższymi osobami.

 

UWAGA!!!

Organizującemu przetarg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Udostępniający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-09-21

Data modyfikacji: 2010-09-21

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-09-21