Ogłoszenie z dnia 2008-12-15 - Przetarg nr 5/GR/2009 - Waryńskiego 1

Data 2008-12-15
Podmiot ogłaszający Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 5/GR/2009 - Waryńskiego 1

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki ozn. nr. geod. 11056/3, 11057/9 o łącznej powierzchni 0,0685 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 1, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037323/1. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno - usługowym, dwukndygnacyjnym z przejazdem bramowym o łącznej powierzchni użytkowej 428,37 m2, w którym mieści się osiem lokali mieszkalnych i cztery lokale użytkowe. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Budynek leży w strefie ochrony konserwatorskiej, zatem wszelkie inwestycje podlegać będą uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele usługowo - mieszkalne. Zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nabywca zobowiązany będzie przebudować parter budynku wprowadzając chodnik dla pieszych pod budynek. Dopuszcza się rozbiórkę budynku i budowę nowego w granicy nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej na rysunku planu pod warunkiem odtworzenia jego elewacji frontowej. Termin rozpoczęcia budowy: dwa lata od dnia zakupu. Termin zakończenia budowy: kolejne trzy lata. Na nieruchomości zlokalizowane są sieci kanalizacyjne i energetyczne.. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. Nabywca zobowiązany będzie również do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości ozn. nr. geod. 11055/1 i 11057/3 objętych księgą wieczystą SU1S/00045468/8, polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez istniejącą bramę i podwórze. Na lokale użytkowe mieszczące się w budynku zawarte są dwie umowy najmu do dnia 15.04.2009 roku oraz do 31.05.2009 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

Cena wywoławcza: 1 250 000 zł  (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium: 125 000 zł. (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

                    Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2009 roku o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

                      Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach w taki sposób, aby komisja przetargowa w dniu 17 lutego 2009 roku mogła stwierdzić, że wpłata została dokonana.Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                       Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

 

Uwaga! Nieruchomość udostępniona zostanie do obejrzenia w dniu 03 lutego 2009 roku w

godzinach od 1000 do 1100.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-02-12