Oferta pracy na stanowisku starszego inspektora ds. bhp i p.poż. z dnia 2015-02-10

Data 2015-02-10
Stanowisko starszego inspektora ds. bhp i p.poż.

OGŁOSZENIE  O NABORZE

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

STARSZEGO INSPEKTORA

ds. bhp i p.poż

 

I.       Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

1.     Obywatelstwo polskie

2.     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.     Wykształcenie minimum średnie – zawód technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

5.     Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.     Co najmniej trzyletni staż pracy.

II.     Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

1.     Wykształcenie w zakresie archiwistyki.

1.     Umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i p. poż oraz znajomość przepisów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 109, poz.704 z późn. zm.).

2.     Znajomość przepisów w zakresie archiwizacji i prowadzenia archiwum zakładowego.

3.     Umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów internetu.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku starszego inspektora ds. bhp i p. poż.:

1.     Dokonywanie przeglądów warunków pracy w obiektach DPS „Kalina”. Dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp i p. poż. oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji.

2.     Występowanie do dyrektora placówki z wnioskami dotyczącymi stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp.

3.     Prowadzenie rejestrów wypadków w drodze do pracy, przy pracy oraz dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

4.     Prowadzenie dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych.

5.     Kontrolowanie zaleceń i postanowień we współpracy z dyrektorem i instytucjami sprawującymi nadzór w zakresie bhp i p. poż.

6.     Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bhp i p. poż. oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji.

7.     Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzanie ich w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.     Sporządzanie sprawozdań zgodnie z ustalonymi w placówce zasadami.

9.     Prowadzenie archiwum zakładowego.

IV.  Informacja o warunkach pracy:

1.     Praca biurowa, na 1/16 etatu.

V.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS „Kalina” w Suwałkach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

VI.  Wymagane dokumenty:

1.     list motywacyjny,

2.     kwestionariusz osobowy,

3.     życiorys (CV),

4.     kserokopie świadectw pracy,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6.     kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach,

7.     oświadczenie kandydata o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych,

8.     oświadczenie o stanie zdrowia,

9.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem – podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202)”.

10. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach napisem: „Nabór na stanowisko starszego inspektora ds. bhp i p.poż.” w kadrach w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach ul. Gen. K. Pułaskiego 66 w terminie do 23.02.2015r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.02.2015r. o godz. 1100 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach przy ul. Gen. K. Pułaskiego 66.

12. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Suwałki oraz na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

Dyrektor DPS „Kalina”

w Suwałkach

                                                                                               mgr Krystyna Jaśkiewicz

Udostępniający: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2015-02-10

Data modyfikacji: 2015-02-10

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2015-02-10