Oferta pracy na stanowisku specjalisty w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 2014-07-31

Data 2014-07-31
Stanowisko specjalisty w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach ustalonego Zarządzeniem nr 36/2013 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 11 lipca 2013 roku

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2

 

II. Określenie nazwy stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór

Specjalista

 

III. Określenie wymagań związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem

Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ((Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie średnie lub wyższe; preferowane wyższe – rachunkowość, finanse, ekonomia;

 3. co najmniej 5-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, co najmniej 4-letni staż pracy przy wykształceniu wyższym; w tym co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości;

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe – co najmniej 2 – letni staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej;

 2. znajomość zasad rachunkowości, planów kont w jednostkach budżetowych oraz klasyfikacji budżetowej;

 3. znajomość przepisów wynikających z ustaw: o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości;

 4. biegła znajomość pakietu MS Office;

 5. znajomość obsługi programów finansowo-księgowych firmy PROGMAN.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku

Do zadań specjalisty należeć będzie w szczególności:

 1. kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dokumentów;

 2. ewidencja zdarzeń gospodarczych, dekretacja dokumentów, bieżące wprowadzanie danych do programu finansowo-księgowego, a także bieżąca analiza zapisów księgowych;

 3. prowadzenie obsługi kasowej OSiR;

 4. dokonywanie operacji gotówkowych na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych;

 5. sporządzanie raportów kasowych oraz wypełnianie formularzy i druków kasowych;

 6. sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym dowodów księgowych;

 7. prowadzenie ewidencji ilości paliw oraz wycena spisów z natury w zakresie prowadzonej ewidencji ilościowo-wartościowej;

 8. prowadzenie ewidencji księgowej, ilościowo-wartościowej obrotu magazynowego Ośrodka, uzgadnianie zgodności stanów ilościowych (magazyn - księgowość);

 9. obsługa programów finansowo – księgowych: Finanse DDJ, Rozrachunki, Kasa, Wyposażenie;

 10. rozliczanie projektów realizowanych z pozyskanych środków pozabudżetowych;

 11. prowadzenie spraw w sposób umożliwiający terminowe sporządzenie sprawozdań z zakresu powierzonych zadań.

 

V. Warunki pracy na stanowisku specjalisty –praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

VI. W miesiącu czerwcu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił ponad 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;

 2. list motywacyjny;

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. kserokopia dokumentu określającego posiadane obywatelstwo;

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 6. kserokopie świadectw pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu w chwili składania oferty – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu);

 7. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem;

 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem;

 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;

 11. wykaz złożonych dokumentów.

 

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) a także własnoręcznym podpisem.

 

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem – podpisem kandydata.

 

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

VIII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze składają w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach, pokój nr 205, w terminie do dnia 14 sierpnia 2014r. do godz. 1000, wymagane dokumenty, o których mowa w pkt VII ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Specjalisty.”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

 

IX. Informacje dodatkowe

a) osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji;

b) osoby, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną o tym poinformowane;

c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach) oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji i tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka;

d) dodatkowych informacji o naborze na w/w stanowisko udziela Beata Skibicka, nr telefonu (087) 566 68 53.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

Waldemar Borysewicz

Suwałki, 31.07.2014r.

Metryka strony

Udostępniający: Waldemar Borysewicz - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2014-07-31

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2014-07-31

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2014-07-31