Oferta pracy na stanowisku specjalisty w dziale księgowości w Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach z dnia 2011-07-28

Data 2011-07-28
Stanowisko specjalisty w dziale księgowości w Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Działając na podstawie Art. 11 i Art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkól Technicznych w Suwałkach

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze.

1.Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach 16-400 Suwałki,ul. Sejneńska 33, tel. 87 5643630

2. Określenie stanowiska urzędniczego – specjalista.

3. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar – 40 godzin tygodniowo.

4. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach ul. Sejneńska 33.

5. Wymagania niezbędne:


1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku specjalisty w dziale księgowości, co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne, staż pracy – 3 lata,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślnie popełnione.

6. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość zagadnień z zakresu księgowości w jednostkach budżetowych,

2)      znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej,

3)     znajomość obsługi aplikacji komputerowych (ZUS – „Płatnik,, Płace –„Symfonia”, finansowy – Finanse DDJ, Excel, Word)

4)      samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

7. Zakres wykonywanych zadań:

1) kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dokumentów oraz ich wprowadzanie do programu księgowego,

2)   sporządzanie sprawozdań GUS,

3)      sporządzanie list płac oraz dokumentów rozliczeniowych ZUS, US,

4)      sporządzanie wszelkich sprawozdań dotyczących wynagrodzeń pracowników,

5)      obsługa programu finansowo- księgowego „Finanse DDJ”, płacowego „Symfonia”.

8. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny i CV,

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,

3)      aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

4)      oświadczenie o niekaralności,

5)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

9. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w  sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 33lub przesyłać na adres wskazany w pkt 1 niniejszego ogłoszenia w terminie do 11.08.2011r. do godz. 15.00 z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – specjalisty w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach ul. Sejneńska 33”. Prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego.

 

 Osoby które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na BIP UM Suwałki

 

Suwałki, 28.07.2011

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-07-28

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-07-28

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-07-28