Oferta pracy na stanowisku specjalista ds. promocji i marketingu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 2010-10-04

Data 2010-10-04
Stanowisko specjalista ds. promocji i marketingu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

            Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach ustalonego Zarządzeniem nr 10/09 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 31 marca 2009r.

 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

I. Nazwa i adres jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2

                 

II. Określenie nazwy stanowiska urzędniczego, na które prowadzony jest nabór

SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU
            

III. Określenie wymagań związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem

Kandydat na stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ((Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).

1. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie średnie kierunkowe preferowane wykształcenie wyższe kierunek marketing i zarządzanie;

2)      co najmniej 5-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, przy wykształceniu wyższym co najmniej 4-letni staż pracy;

3)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)      brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      nieposzlakowana opinia.

 2. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość języka angielskiego;

2)      co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z promocją i marketingiem;

3)      umiejętność biegłej obsługi komputera w tym programów graficznych; 

4)      umiejętność tworzenia stron internetowych oraz ich administrowania;

5)      znajomość przepisów prawa prasowego, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,  ustawy o ochronie danych osobowych;

6)      umiejętność redagowania tekstów;

7)      operatywność, komunikatywność;

8)      umiejętność pracy w zespole.

 IV. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku

Do zadań specjalisty ds. promocji i marketingu należy m.in.:

1)      Budowanie i kreowanie wizerunku Ośrodka.

2)      Stworzenie i realizacja strategii w zakresie promocji usług świadczonych przez Ośrodek celem aktywnego zdobywania klientów.

3)      Opracowywanie koncepcji działań w zakresie promocji i sprzedaży.

4)      Prowadzenie działań marketingowych, realizacja kampanii reklamowych i promocyjnych.

5)      Kreowanie pomysłów i kompleksowa realizacja akcji promocyjnych i marketingowych.

6)      Przygotowywanie materiałów promocyjnych, ulotek, folderów itp.

7)      Przygotowywanie informacji prasowych, współpraca z mediami.

8)      Tworzenie analizy nakładów kosztów marketingu do wielkości sprzedaży.

9)      Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji celów i strategii promocji i marketingu.

10)    Prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony www.

11)    Organizacja współpracy ze szkołami, klubami sportowymi, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, miastami partnerskimi celem pozyskania klientów.

12)   Współpraca z Urzędem Miejskim w Suwałkach, innymi instytucjami samorządowymi, oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystycznego Miasta.

13)   Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych z funduszy zewnętrznych na działalność i promocję Ośrodka.

 V. Oferta kandydata powinna zawierać:

1)      list motywacyjny;

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3)      życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

4)      kserokopie świadectw pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu w chwili składania oferty – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu);

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. ;

7)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

8)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Kandydaci przystępujący do otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze składają w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach, pokój nr 205, w terminie do dnia 15 października 2010 r. do godz. 1000, wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Specjalisty ds. promocji i marketingu.”

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (strona internetowa Urzędu Miejskiego w Suwałkach) oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji i tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

                                                                                              

                                                                                              Dyrektor

                                                                                              Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                                              Zbigniew Wisiecki

 
Suwałki, 04.10.2010 r.

 

Udostępniający: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbigniew Wisiecki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-10-04

Data modyfikacji: 2010-10-04

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-10-04