Oferta pracy na stanowisko - specjalisty w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach z dnia 2009-03-04

Data 2009-03-04
Stanowisko specjalisty w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach

Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13    16 – 400 Suwałki
087 566 21 01, 0661 97 15 62

 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4  
w  Suwałkach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze.

 
 

I. Nazwa i adres jednostki

Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach

16 – 400 Suwałki
ul. Wojska Polskiego 13
 

II. Określenie stanowiska urzędniczego

Specjalista

 

III. Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku

 

1.      Organizacja i nadzór pracy pracowników obsługi z wyłączeniem pracowników kuchni.

2.      Opracowywanie harmonogramu pracy pracowników obsługi.

3.      Kompleksowa obsługa rodziców uczniów w zakresie stypendiów szkolnych.

4.      Prowadzenie kasy szkoły w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów.

5.      Dokumentowanie obrotów gotówkowych związanych z obsługą stypendiów.

6.      Sporządzanie raportu kasowego obejmującego ruchy środków finansowych w zakresie realizacji stypendiów szkolnych.

 

Przygotowywanie dokumentacji przetargowych zgodnie z ustawą zamówieniach publicznych.

Dokonywanie zakupów niezbędnych do napraw bieżących i prac konserwacyjnych.

Prowadzenie dokumentacji z realizacji zakupów.

Planowanie remontów, niezbędnych napraw realizowanych w zakresie prac własnych oraz przez wykonawców zewnętrznych oraz inwestycji.

Organizowanie i nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony obiektu oraz mienia szkoły.

Prowadzenie księgi obiektu budowlanego zgodnie z Ustawą Prawo budowlane.

Koordynowanie programów w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej i z programów pomocowych.

Pisanie wniosków o środki finansowe Unii Europejskiej.

 

II. Wymagania  niezbędne 

 
1. Wykształcenie
Wyższe
2. Wymagany profil (specjalność)
Zarządzanie
3. Wykształcenie uzupełniające

                        Techniczne

3. Obligatoryjne uprawnienia

Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania pełni z praw publicznych.

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Nieposzlakowana opinia.

Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4. Doświadczenie zawodowe
Praca na stanowisku administracyjny – min.3 lat.
Praca na stanowisku kierowniczym – min. 1 rok.
5. Predyspozycje osobowościowe

Samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

6. Umiejętności zawodowe

Umiejętność obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows XP/Vista. Znajomość programów komputerowych: Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook.

Dobra znajomość Internetu.

Znajomość Kodeksu pracy, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o pomocy społecznej.

Umiejętność kierowania ludźmi.

 

 III.  Wymagane dokumenty i oświadczenia 

 

1.      Uwierzytelniona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i szkoły średniej technicznej oraz innych   form doskonalenia zawodowego.

2.      Kopia świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie na  stanowisku administracyjnym lub zaświadczenie o aktualnej pracy na ww. stanowisku.

3.      CV  i list motywacyjny.

4.      Kserokopie   dowodu osobistego.

5.      Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  do pracy na  stanowisku Specjalista.

6.      Oświadczenie o korzystaniu  z pełni praw publicznych.

7.      Opinia z poprzedniego miejsca pracy.

8.      Zaświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie.

9.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb dokonania naboru pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami)  

 

INNE  INFORMACJE 

 

1.      Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej  nr 4 w Suwałkach 16 – 400 Suwałki ul. Wojska Polskiego 13,
w zamkniętych kopertach z adresem i numerem telefonu kontaktowego składającego ofertę wraz z dopiskiem „nabór na stanowisko Specjalisty”. Termin składania ofert - do dnia 18 marca 2009 roku w godzinach pracy sekretariatu od 700-1500. 

2.       Dodatkowych informacji w sprawie zatrudnienia udziela p. Beata Szpot tel. 0875662101, 0875630402. 

3.      Oferty, które wpłyną do szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

4.      Nabór na wolne stanowisko urzędnicze prowadzony będzie w dwóch  etapach.       etap I:   przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydata dokumentów etap II:  przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku kandydatów     spełniających wymagania formalne.

5.      O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni    indywidualnie.

6.      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach i w Szkole Podstawowej nr 4
w Suwałkach.

 

                                             

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach

mgr Jolanta Nowakowska

Suwałki, 4 marca 2009 roku  


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach mgr Jolanta Nowakowska

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-03

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-03-03

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-03