Oferta pracy na stanowisku samodzielnego referenta ds. osobowo-administracyjnych w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach z dnia 2009-01-30

Data 2009-01-30
Stanowisko samodzielnego referenta ds. osobowo-administracyjnych w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach

 
DYREKTOR IZBY WYTRZEŹWIEŃ W SUWAŁKACH
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Sportowa 24
 
samodzielnego referenta ds. osobowo-administracyjnych
w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/wymiar etatu: 1 osoba/1 etat
 
  1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe (preferowany kierunek administracja, ekonomia),

c) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe , w tym 2 lata w jednostkach samorządu terytorialnego,

d) certyfikat księgowego

e) znajomość zagadnień ekonomicznych, prawnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

f) znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,

g) biegła znajomość obsługi komputera.

  1. Wymagania pożądane:

a) umiejętność prowadzenia postępowania administracyjnego,

b) umiejętność podejmowania decyzji,

c) znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi,

d) umiejętność samodzielnego organizowania pracy na stanowisku, kreatywność.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników,

b) sporządzanie list płac pracowników, deklaracji rozliczeniowych ZUS,

c) prowadzenie sprawozdawczości (WUS, ZUS, Urz. Skarbowy),

d) zastępowanie Gł. księgowej,

e) przygotowanie raportów i sprawozdań z realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami,

f) planowanie, organizowanie i kontrola prawidłowego wykonania zadań poszczególnych pracowników

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych wymogów

d)  podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”. 

e) podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Izby Wytrzeźwień , 16-400 Suwałki, ul. Sportowa 24 z dopiskiem:   

Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. osobowo-administracyjnych w Izbie Wytrzeźwień  w Suwałkach,  w terminie do dnia 10 lutego 2009 r.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przyjmujemy ofert przesłanych drogą elektroniczną.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.suwałki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego

w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 oraz w siedzibie Izby Wytrzeźwień w Suwałkach,

ul. Sportowa 24 .
 
 

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod tel. (087) 566-34-19

 
 
 
 

Suwałki, dn. 30.01.2009 r.                                Józef Wierzbiński-Dyrektor Izby Wytrzeźwień

 

Udostępniający: Józef Wierzbiński-Dyrektor Izby Wytrzeźwień

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-01-30

Data modyfikacji: 2009-01-30

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-01-30