Oferta pracy na stanowisku podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju z dnia 2012-06-25

Data 2012-06-25
Stanowisko podinspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

podinspektora w  Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego
w Suwałkach

 

I. Wymagania niezbędne:

·  obywatelstwo polskie,

·  wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,

·  niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,

·  znajomość języka angielskiego ( na poziomie komunikacyjnym ),

·  znajomość przepisów i wytycznych  dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych UE.

 

II. Wymagania dodatkowe :

·  doświadczenie w pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej,

·  umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu,

·  doświadczenie w pracy związanej z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z środków UE,

·  znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

-  opracowywanie i dystrybucja ofert inwestycyjnych oraz innych materiałów służących promocji inwestycyjno - gospodarczej Suwałk,

-  przygotowywanie i prowadzenie negocjacji z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć,

-  kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych w ramach przygotowywanych i prowadzonych przez nich w mieście inwestycji,

-  utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym, Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Parkiem Naukowo - Technologicznym Polska Wschód Spółka z o.o. , organizacjami przedsiębiorców, stowarzyszeniami branżowymi i izbami gospodarczymi w zakresie promocji oferty inwestycyjnej miasta,

-  podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta i regionu,

-  gromadzenie oraz aktualizowanie informacji dotyczących potencjału gospodarczego miasta i warunków inwestycyjnych,

-  przygotowywanie oraz aktualizacja prezentacji inwestycyjno - gospodarczej Suwałk,

-  prowadzenie badań ankietowych, sondażowych i innych działań w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat ważnych spraw społecznych i gospodarczych,

-  realizacja zadań związanych z programami pomocowymi z Unii Europejskiej,

-  prowadzenie bieżącej analizy pozyskanych środków pomocowych Unii Europejskiej oraz przedkładanie wniosków w zakresie ich wykorzystania,

-  opracowywanie i opiniowanie pod względem celowości projektów inwestycji oraz innych przedsięwzięć gospodarczych finansowanych z budżetu miasta.

 

IV. Warunki pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Suwałkach

-  praca biurowa.

 

V.  W miesiącu  maju 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

      

VI. Wymagane dokumenty :

·  życiorys ( CV),

·  list motywacyjny,

·  kwestionariusz osobowy,

·  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

·  inne dodatkowe dokumenty ( kopie ) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·  oświadczenie o niekaralności i o  pełnej  zdolności do czynności prawnych,

·  oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1,  16 – 400  Suwałki,  pokój  nr  4 z  dopiskiem:  „ Dotyczy naboru  na stanowisko  podinspektora  w  Wydziale  Strategii  i Rozwoju  Urzędu  Miejskiego w Suwałkach”  w terminie  do  dnia  06 lipca 2012 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http://bip.um.suwalki.pl  oraz  na  tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ). Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone  za zgodność z oryginałem -  podpisem kandydata.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych  jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Suwałki, 2012-06-25

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-06-25

Data modyfikacji: 2012-06-26

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-06-25