Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2011-06-09

Data 2011-06-09
Stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

 

podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiegow Suwałkach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      I. Wymagania ogólne:

1/   obywatelstwo polskie,

2/   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3/   brak skazania za przestępstwo umyślne lub  umyślne przestępstwo skarbowe,

4/  wykształcenie wyższe,

 

5/   umiejętność obsługi komputera,

6/  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

      II. Wymagania dodatkowe:

          -  znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów.

      III.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :      

       1. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk        

       -  żłobków,

       -  klubów dziecięcych,

      - dziennych opiekunów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

       2. Stały nadzór nad roczną i bieżącą organizacją żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów.         

       3. Koordynowanie i kontrola polityki kadrowej dyrektorów nadzorowanych podmiotów.

       4. Współpraca z dyrektorami podmiotów wymienionych w pkt 1.

       5. Prowadzenie dokumentacji związanej z rejestrem żłobków i klubów dziecięcych.

       6. Prowadzenie ewidencji powstałych na terenie Miasta Suwałk żłobków , klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

        7. Pozyskiwanie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

        8. Pozyskiwanie środków finansowych z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch”.

        9. Sporządzanie sprawozdań rzeczowych z wykonywanych zadań.

      10. Przygotowywanie projektów umów o świadczenie usług z klubami dziecięcymi.

      11. Czuwanie nad właściwą organizacją pracy komisji kwalifikacyjnych z żłobkach oraz koordynacją ich działalności.

      12. Wspieranie działalności związanej z opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3.

 

 IV. Wymagane dokumenty:

1/   życiorys (CV),

2/   list motywacyjny,

3/   kwestionariusz osobowy,

4/   dokument poświadczający wykształcenie,

         5/   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

         6/ kserokopie świadectw pracy,

 

7/  oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

   8/ oświadczenie o stanie zdrowia.

 

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 4   z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko  podinspektora  w  Wydziale  Oświaty, Wychowania  i  Sportu Urzędu Miejskiego   w Suwałkach”  w terminie do   20 czerwca 2011 r.

       

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

 

 Suwałki, dn.2011-06-09

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-06-10

Data modyfikacji: 2011-06-13

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-06-10