Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2011-05-19

Data 2011-05-19
Stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

     I. Wymagania ogólne:

         1)  obywatelstwo polskie,

         2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,                         

3)  niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne – preferowany kierunek logistyka

      w zakresie transportu,

5)   umiejętność obsługi komputera, a szczególnie MS Excel,

6)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

     II. Wymagania dodatkowe:

          - znajomość zagadnień komunikacji miejskiej,

          - doświadczenie w pracy w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

      III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

     1. Planowanie  rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

     2. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego, w szczególności:

         a) badanie i analiza potrzeb przewozowych,

         b) nadzorowanie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,

         c) ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków

             komunikacyjnych,

     3. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, a w szczególności:

         a) negocjowanie i zatwierdzanie zmian do umowy z operatorem,

         b) ocena i kontrola realizacji przez operatora usług w zakresie publicznego transportu

             zbiorowego,

         c) kontrola nad przestrzeganiem przez operatora zasad funkcjonowania publicznego

             transportu zbiorowego,

        d) współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy oraz przebiegu linii komunikacyjnych

            w celu poprawy funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,

        e) administrowanie systemem informacji dla pasażera.

      IV. Wymagane dokumenty:

         1)   życiorys ( CV),

2)   list motywacyjny,

3)   kwestionariusz osobowy,

4)   dokument poświadczający wykształcenie,

5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7)   oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

8)   oświadczenie o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,

ul. Mickiewicza 1,  16 – 400 Suwałki,  pokój nr  4 z  dopiskiem:  „ Dotyczy  naboru  na

stanowisko  podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej”

w terminie do dnia   06 czerwca  2011 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  http:// bip.um.suwalki.pl  oraz  na  tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ).

 

 Suwałki, 2011- 05-19

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2011-05-20

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-05-20

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-05-20