Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2010-06-11

Data 2010-06-11
Stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu

Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1


1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub pedagogiczne,

c) niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub
oświatowych,

b) znajomość prawa oświatowego i administracyjnego oraz polityki edukacyjnej,

c) umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu,

d) znajomość języka angielskiego /na poziomie komunikacji.


3. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

a) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,

b) stały nadzór nad roczną i bieżącą organizacją pracy tych jednostek,

/akceptowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do tych arkuszy przed ich zatwierdzeniem/,

c) koordynowanie i kontrola polityki kadrowej dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek,

d) prowadzenie bieżącego nadzoru szkół i placówek na podstawie opracowanego planu kontroli
na dany rok szkolny, zgodnie z zadaniami organu prowadzącego / art.5 ust.7 ustawy o systemie
oświaty/,

e) współdziałanie z dyrektorami nadzorowanych szkół i placówek przy tworzeniu warunków

organizacyjnych do wdrażania innowacji pedagogicznych i eksperymentów,

f) przygotowywanie, w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału, opinii o pracy dyrektorów
nadzorowanych szkół i placówek, stanowiącej materiał do projektu oceny cząstkowej tych

dyrektorów,

g) kontrola tygodniowego rozkładu zajęć w nadzorowanych szkołach, zgodnie z przepisami bhp,

h) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku nauki,

i) ustalanie wymiaru godzin nauczania indywidualnego i kontrola jego organizacji
w nadzorowanych szkołach i placówkach,

j) nadzór nad właściwą organizacją zadań w zakresie:

- przygotowania egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego,
- przeprowadzania egzaminów maturalnych / właściwe przygotowanie sal itp./,
- przygotowanie planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych /koordynacja i opracowanie
  informatora miejskiego/,

k) koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem zbiorczych danych z zakresu Systemu
Informacji Oświatowej /SIO/ i Ka 2,

l) współpraca z publicznymi szkołami prowadzonymi przez podmioty inne, niż Miasto Suwałki,

ł) opracowywanie materiałów na potrzeby Kolegium Prezydenta Miasta, Komisji Rady
Miejskiej w zakresie przydzielonych zadań szczegółowych,

m) realizacja innych zadań wynikających z bieżących spraw Wydziału Oświaty, Wychowania
i Sportu Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, a zleconych przez Naczelnika Wydziału,

n) udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i innych organów, zgodnie z kompetencjami organu
prowadzącego.


4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy,

d/ dokumenty poświadczające wykształcenie,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopie świadectw pracy,

g) oświadczenie o niekaralności,

h/ zaświadczenie o stanie zdrowia.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, 16- 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: Dotyczy naboru
na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach w terminie do 22 czerwca 2010 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.um.suwalki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.03.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926/ oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami/.”Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-06-11

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-06-11

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-06-11