Oferta pracy na stanowisku podinspektora ds. środowiska w Referacie Urbanistyki Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2009-11-23

Data 2009-11-23
Stanowisko podinspektora ds. środowiska w Referacie Urbanistyki Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR                                      

 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach                                              

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

podinspektora ds. środowiska  w Referacie Urbanistyki Wydziału Architektury i  Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

  1. Wymagania:

1)  spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ),

2)   wykształcenie wyższe o profilu geograficznym, ochrony środowiska , rolniczym, gospodarki przestrzennej lub inżynierii sanitarnej,             

3)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

 2. Wymagania dodatkowe : doświadczenie zawodowe z zakresu zadań powierzonych na stanowisku pracy, umiejętność wykonywania opracowań ekofizjograficznych i przyrodniczych,

     znajomość przepisów szczególnych z zakresu pracy Wydziału i ochrony środowiska.

 

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1) zbieranie materiałów i analiza informacji dotyczących stanu środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń, dotyczących zagadnień zagospodarowania rolniczego i leśnego oraz demograficznych na potrzeby opracowań planistycznych,

2)   sporządzanie inwentaryzacji przyrodniczych,

3)   sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko do projektów planów miejscowych,

4)   sporządzanie opracowań ekofizjograficznych do opracowań planistycznych,

5)  przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji rolnej lub leśnej i uzgodnień w tym zakresie z organami opiniującymi,

6) sporządzanie prognoz skutków finansowych dla budżetu miasta ustaleń planów miejscowych,
7)   sporządzanie wytycznych do planów miejscowych i studium z zakresu ochrony środowiska,
8)  współpraca przy sporządzaniu planów miejscowych, studiów planistycznych, strategii, programów, w tym w szczególności przy określaniu zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
9)   współpraca przy sporządzaniu i przygotowywaniu projektów opinii, uzgodnień, wniosków i postanowień Zarządu Województwa, zgodnie z zadaniami powierzonymi Prezydentowi w ramach porozumienia,
10)    uczestnictwo w radach technicznych i wizjach lokalnych.                
  4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy,

4) dokument poświadczający wykształcenie ,

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6) kserokopie świadectw pracy,

7) oświadczenie o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

8) oświadczenie o stanie zdrowia.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,

ul. Mickiewicza 1,  16 – 400 Suwałki,  pokój nr  5 z  dopiskiem:   Dotyczy  naboru  na

stanowisko  podinspektora w Referacie Urbanistyki Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach  w terminie do dnia  4 grudnia  2009 r.  

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// bip.um.suwalki.pl  oraz  na  tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

     

 Suwałki, 2009- 11-23

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Maria Święcicka - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-11-25

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-11-25

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-11-25