Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2009-11-16

Data 2009-11-16
Stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

                                                                                                                                      

 

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

                                                                                       
  1. Wymagania:

1/   obywatelstwo polskie,

2/  wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub pedagogiczne,      

3/   niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

4/   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.

  1. Wymagania dodatkowe :

1/ staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub

             oświatowych,

2/ znajomość prawa oświatowego i administracyjnego oraz polityki edukacyjnej,

3/ umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu,

4/ znajomość języka angielskiego / na poziomie komunikacji /.

      III.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

         1/  prowadzenie dokumentacji organizacyjnej wybranych jednostek oświatowych, dla których

              organem prowadzącym jest Miasto Suwałki,

         2/  stały nadzór nad roczną i bieżącą organizacją tych jednostek,

              / akceptowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych i aneksów do tych arkuszy/,

        3/  koordynowanie i kontrola polityki kadrowej dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek,

        4/ prowadzenie bieżącego nadzoru szkół i placówek na podstawie opracowanego planu kontroli

             na dany rok szkolny, zgodnie z zadaniami organu prowadzącego /art. 5 ust. 7 ustawy

             o systemie oświaty /,

        5/ współdziałanie z dyrektorami nadzorowanych placówek przy tworzeniu warunków

             organizacyjnych do wdrażania innowacji pedagogicznych i eksperymentów,

        6/ sporządzanie w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału opinii o pracy dyrektorów 

             nadzorowanych szkół i placówek w zakresie zadań organu prowadzącego, 

       7/   kontrola tygodniowego rozkładu zajęć w nadzorowanych szkołach, zgodnie z przepisami bhp,

       8/   prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku nauki,

       9/   czuwanie nad właściwą organizacja zadań w zakresie :

              - przygotowania egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego,

              - przeprowadzenia egzaminów maturalnych / właściwe przygotowanie sal itp./,

              - przygotowanie planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych /koordynacja i wydanie

                informatora miejskiego /,
 

          10/ koordynowanie spraw związanych ze sporządzeniem zbiorczych danych z zakresu

Systemu Informacji Oświatowej /SIO/  i Ka2,

11/ współpraca ze szkołami publicznymi prowadzonymi przez inne organy niż Miasto Suwałki,

12/ opracowywanie materiałów na potrzeby Kolegium Prezydenta Miasta, Komisji Rady

      Miejskiej w zakresie przydzielonych zadań szczegółowych,

13/ realizacja innych zadań wynikających z bieżących spraw Wydziału Oświaty, Wychowania

i Sportu Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, a zleconych przez Naczelnika Wydziału.             

 IV. Wymagane dokumenty:

1/   życiorys (CV),

2/   list motywacyjny,

3/   kwestionariusz osobowy,

4/   dokument poświadczający wykształcenie

5/   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

        6/ kserokopie świadectw pracy,

7/  oświadczenie o niekaralności,

   8/ oświadczenie o stanie zdrowia.
 

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,

       ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5   z dopiskiem:   Dotyczy naboru na

       stanowisko  podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego

       w Suwałkach w terminie do 26 listopada 2009 r.
       

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 )

 

 Suwałki, 2009- 11-16


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Maria Święcicka - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-11-16

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-11-16

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-11-16