Oferta pracy na stanowisku podinspektora ds. remontów w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2008-12-08

Data 2008-12-08
Stanowisko podinspektora ds. remontów w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe techniczne,

c) niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,

e) uprawnienia: konstrukcyjno – budowlane lub instalacji sanitarnych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego,

b) znajomość prawa budowlanego, oświatowego i administracyjnego,

c) umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opracowywanie planów remontów bieżących i kapitalnych obiektów szkół i placówek,

b) podział środków finansowych na prace remontowe,

c) pomoc dyrektorom placówek w przeprowadzaniu przetargów zgodnie z ustawą prawo

zamówień publicznych, podpisywaniu umów o prace remontowe oraz w sprawach związanych

z eksploatacją urządzeń oraz przy sporządzaniu umów na dostawę energii i wody,

d) nadzór nad właściwym przebiegiem prac remontowych oraz współpraca z Miejską Dyrekcją

Inwestycji w zakresie planowania i realizacji inwestycji oświatowych oraz nadzoru
inwestorskiego,

e) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem i nabywaniem środków, urządzeń oraz

przedmiotów użytkowanych przez szkoły i placówki oświatowe,

f) nadzór nad prowadzeniem najmów lub dzierżawy obiektów i pomieszczeń w jednostkach

oświatowych oraz nad prawidłowością umów zawieranych z innymi podmiotami przez

dyrektorów prowadzonych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

g) prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem i doposażeniem szkół i placówek

oświatowych w sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy,

d/ dokument poświadczający wykształcenie,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) kserokopie świadectw pracy,

g) oświadczenie o niekaralności,

h/ zaświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1, 16- 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. remontów w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach w terminie do dnia 23 grudnia 2008 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej /bip.um.suwalki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.03.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926/ oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami/.”

 

 

Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Data modyfikacji: 2008-12-08

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-08