Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2008-11-18

Data 2008-11-18
Stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

 

podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu

Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

1. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie,

b/ wykształcenie wyższe techniczne,

c/ niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora,

e/ uprawnienia: konstrukcyjno- budowlane lub instalacji sanitarnych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a/ staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego,

b/ znajomość prawa budowlanego, oświatowego i administracyjnego,

c/ umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a/ opracowywanie planów remontów bieżących i kapitalnych obiektów szkół i placówek.
b/ podział środków finansowych na prace remontowe.

c/ pomoc dyrektorom placówek w przeprowadzaniu przetargów zgodnie z ustawą

    prawo zamówień publicznych, podpisywaniu umów o prace remontowe oraz w sprawach
    związanych z eksploatacją urządzeń oraz przy sporządzaniu umów na dostawę energii i wody.

d/ nadzór nad właściwym przebiegiem prac remontowych oraz współpraca z Miejską

    Dyrekcją Inwestycji w zakresie planowania i realizacji inwestycji oświatowych oraz nadzoru

    inwestorskiego.

e/ prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem i nabywaniem środków, urządzeń oraz

    przedmiotów użytkowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

f/  nadzór nad prowadzeniem najmów lub dzierżawy obiektów i pomieszczeń w jednostkach

    oświatowych oraz nad prawidłowością umów zawieranych z innymi podmiotami przez
    dyrektorów prowadzonych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

g/ prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem i doposażeniem szkół i placówek

    oświatowych w sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne.


4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys (CV),

b/ list motywacyjny,

c/ kwestionariusz osobowy,

d/ dokument poświadczający wykształcenie,

e/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f/ kserokopie świadectw pracy,

g/ oświadczenie o niekaralności,

h/ zaświadczenie o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
ul. Mickiewicza 1, 16- 400 Suwałki, pokój nr 5 z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach
w terminie do dnia 5 grudnia 2008 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej /bip.um.suwalki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.03.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926/ oraz ustawą z dn. 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami/.”

 

 

Udostępniający: Zbigniew De-Mezer - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-11-18

Data modyfikacji: 2008-11-18

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-11-18