Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2008-10-10

Data 2008-10-10
Stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 
 
podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Suwałkach
                    
                                                                  
  1. Wymagania:
a)    wykształcenie wyższe  geodezyjne o specjalności gospodarka przestrzenna,
b)    umiejętność obsługi komputera i Internetu,
c)   obywatelstwo polskie,
d)    niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
e)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.
     
      2.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
       a)  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami w szczególności opłat adiacenckich i tzw. renty planistycznej,
       b) prowadzenie spraw dotyczących ustalenia trwałego zarządu na gruntach zajętych pod drogi publiczne i terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi administrowanymi przez Zarząd Budynków Mieszkalnych,
       c) zakładanie i regulowanie ksiąg wieczystych na grunty pod drogami publicznymi wewnętrznymi będącymi własnością gminy miasta Suwałki,
       d) prowadzenie ewidencji środków trwałych z grupy 0 Skarbu Państwa i mienia gminnego miasta Suwałki.
 
      3. Wymagane dokumenty:
a)       życiorys (CV),
b)       list motywacyjny,
c)       kwestionariusz osobowy,
d)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
        e)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)   oświadczenie o niekaralności,
   g)  zaświadczenie o stanie zdrowia.
 
       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
       ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5   z dopiskiem:   Dotyczy naboru na
       stanowisko  podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
       i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego  w   Suwałkach   w terminie  do  dnia 24 października 2008 r.
 
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
 
 
 
 Suwałki, 2008-10-09

Udostępniający: Maria Święcicka - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-10-10

Data modyfikacji: 2008-10-10

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-10-10