Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2008-07-27

Data 2008-06-27
Stanowisko podinspektora w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach
                                                                                                                                                       
 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 
 
                     podinspektora w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach
 
                                                                    
  1. Wymagania niezbędne:
a)       wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek administracyjny,
b)       poświadczona znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego w mowie i piśmie,
c)       umiejętność obsługi komputera i Internetu,
d)       obywatelstwo polskie,
e)       niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
f)         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.
 
  1. Wymagania dodatkowe:
 a) umiejętność aplikowania o środki unijne.
 
   3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
          a) prowadzenie spraw z zakresu kultury i turystyki, w tym współpracy zagranicznej,
          b) współpraca z różnymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami działającymi w
              sferze pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań w dziedzinach kultury i turystyki,
c)    przygotowywanie projektów o dofinansowanie zadań w kulturze i turystyce do funduszy
    unijnych.
 
   4. Wymagane dokumenty:
a)       życiorys (CV),
b)       list motywacyjny,
c)       kwestionariusz osobowy,
d)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
        e)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)    kserokopie świadectw pracy,
g)   oświadczenie o niekaralności,
   h)   zaświadczenie o stanie zdrowia.
 
       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
       ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5   z dopiskiem:   Dotyczy  naboru na
       stanowisko  podinspektora w Wydziale Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego   
        w   Suwałkach   w terminie  do  dnia 15 lipca 2008 r.
 
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
 
 
 
 Suwałki, 2008- 06-27

Udostępniający: Maria Święcicka - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-07-01

Data modyfikacji: 2008-07-04

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-07-01