Oferta pracy na stanowisku podinspektora w Referacie świadczeń alimentacyjnych Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach z dnia 2008-06-10

Data 2008-06-10
Stanowisko podinspektora w Referacie świadczeń alimentacyjnych Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

 

( Unieważnione ogłoszenie o naborze - patrz KOMUNIKAT )

    PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1 
 
podinspektora w Referacie świadczeń alimentacyjnych Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach
 
                                                                    
  1. Wymagania niezbędne:
a)       wykształcenie wyższe ( administracja , ekonomia )
b)       umiejętność obsługi komputera i Internetu,
c)       znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
d)       obywatelstwo polskie,
e)       niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
f)         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora.
 
  1. Wymagania dodatkowe:
 a) znajomość postępowania administracyjnego,
           b) umiejętność samodzielnego organizowania pracy na stanowisku oraz kreatywność,
           c) łatwość nawiązywania kontaktów z klientami,
           d) umiejętność pracy w zespole.
 
      3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
            a) przyjmowanie wniosków osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych,
            b)  ustalanie warunków nabywania praw do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
            c) sporządzanie decyzji osobom uprawnionym do świadczeń pieniężnych wypłacanych w
                 przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
            d) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
            e) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych.
 
      4. Wymagane dokumenty:
a)       życiorys (CV),
b)       list motywacyjny,
c)       kwestionariusz osobowy,
d)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
          e)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)    kserokopie świadectw pracy,
g)   oświadczenie o niekaralności,
    h) zaświadczenie o stanie zdrowia.
 
       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego,
       ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, pokój nr 5   z dopiskiem:   Dotyczy naboru na
       stanowisko  podinspektora w Referacie świadczeń alimentacyjnych Wydziału Zdrowia i
       Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego   w   Suwałkach   w terminie  do  dnia
       25 czerwca 2008 r.
 
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / bip.um.suwalki.pl / oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
 
 
 
 Suwałki, 2008- 06-10

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-06-11

Data modyfikacji: 2008-06-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-06-11